ค้นหาชั้น ห้อง จาก

ตัวอย่างการค้นหา : ค้นหาชั้นและห้อง ให้ป้อนเลข 3 หลัก เช่น ม. 2/1ให้ป้อน  201 หรือ ม. 3/13ให้ป้อน  313

Free-Counters