ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนประเภทโควต้า ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา MIS_YEAR

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน สถานะ ห้องสอบที่ ห้อง
1 42001 นางสาวบุญธิชา รอบเหลี่ยม ทุ่งสง Pass 14 511
2 42002 นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเรือง ทุ่งสง Pass 14 511
3 42003 นายธนโชติ จันดี ทุ่งสง Pass 14 511
4 42004 นางสาววรารัตน์ ศักดิ์สูง ทุ่งสง Pass 14 511
5 42005 นางสาวณิชารีย์ ทิพย์ดี ทุ่งสง Pass 14 511
6 42006 นาย วิทยา ผิวผ่อง ทุ่งสง Pass 14 511
7 42007 นางสาวธันยพร พรหมเอียด ทุ่งสง Pass 14 511
8 42008 นายนิธิวัฒน์ จันทร์เมืองไทย ทุ่งสง Pass 14 511
9 42009 นายสรัล เพ็ชรมาตศรี ทุ่งสง Pass 14 511
10 42010 นางสาวบุณยานุช บุญชู ทุ่งสง Pass 14 511
11 42011 นาย ธรรณธรณ์ คังคะมะโน ทุ่งสง Pass 14 511
12 42012 นางสาวปิยวรรณ เรืองรอด ทุ่งสง Pass 14 511
13 42013 นางสาวลักษณารีย์ ธนาวุฒิ ทุ่งสง Pass 14 511
14 42014 นางสาวกัญญารัตน์ ขุนเสนาะ ทุ่งสง Pass 14 511
15 42015 นางสาวศรินทิพย์ อรุณรักษ์ ทุ่งสง Pass 14 511
16 42016 นางสาวกุศลิน ล่องเพ็ง ทุ่งสง Pass 14 511
17 42017 นางสาว โชติกา หนูคล้าย ทุ่งสง Pass 14 511
18 42018 นางสาวอภิรดี สุขราช ทุ่งสง Pass 14 511
19 42019 นางสาว กัญญาณัฐ นิพันธ์รัมย์ ทุ่งสง Pass 14 511
20 42020 นางสาว ทักษิณา ชูกรณ์ ทุ่งสง Pass 14 511
21 42021 นางสาวโชติกา ไชยวงค์ ทุ่งสง Pass 15 522
22 42022 นางสาวอรทิญา สุวรรณอินทร์ ทุ่งสง Pass 15 522
23 42023 นางสาว นภัสวรรณ เทพทอง ทุ่งสง Pass 15 522
24 42024 นางสาว ธนัชชา ปานทอง ทุ่งสง Pass 15 522
25 42025 ด.ญ.ฐาปณี ทองเลี่ยมนาค ทุ่งสง Pass 15 522
26 42026 นาย ธนชาต ใจหล่อ ทุ่งสง Pass 15 522
27 42027 นางสาวกนกวรรณ ปานสีนุ่น ทุ่งสง Pass 15 522
28 42028 นางสาว วิไลลักษณ์ มัคคีรี ทุ่งสง Pass 15 522
29 42029 นางสาวพรรณพฤกษา ขุนศักดิ์ ทุ่งสง Pass 15 522
30 42030 นาย กฤตเมธ รัตนบุรี ทุ่งสง Pass 15 522
31 42031 นางสาวภัคจิรา ปูหู ทุ่งสง Pass 15 522
32 42032 นางสาว ชญาดา สงอาจินต์ ทุ่งสง Pass 15 522
33 42033 นางสาว มณฑา สุวรรณพันธ์ ทุ่งสง Pass 15 522
34 42034 นางสาว ปาลิตา บุญมณี ทุ่งสง Pass 15 522
35 42035 นางสาว จิราวรรณ รุ่งเรือง ทุ่งสง Pass 15 522
36 42036 นางสาวกัญญาณัฐ ตุ้งซี่ ทุ่งสง Pass 15 522
37 42037 นางสาว ณัฏฐิกาญจน์ แป้นสุข ทุ่งสง Pass 15 522
38 42038 นางสาว ตรีทิตยพิภา คำโบราณ ทุ่งสง Pass 15 522
39 42039 นางสาวสุชานาถ จันทร์ปรุง ทุ่งสง Pass 15 522
40 42040 นางสาว ปาณิษาร์ หมื่นศรี โรงเรียนทุ่งสง Pass 15 522
41 42041 นางสาวศุภิสรา วีระสุข ทุ่งสง Pass 16 523
42 42042 นางสาว ณัฐณิชา ยะพงค์ ทุ่งสง Editing 16 523
43 42043 นางสาวศศิภา จันสีนาค ทุ่งสง Pass 16 523
44 42044 นางสาวปาริชาติ คงทองคำ ทุ่งสง Pass 16 523
45 42045 นางสาวศุภากร พลอินทร์ ทุ่งสง Pass 16 523
46 42046 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา หนูสาย ทุ่งสง Pass 16 523
47 42047 ด.ช.ธีรพล ทองอยู่ ทุ่งสง Pass 16 523
48 42048 นางสาวพรลภัส ยิ่งขจร ทุ่งสง Pass 16 523
49 42049 นายธเนศ ชนะคช ทุ่งสง Pass 16 523
50 42050 นางสาว ชลลดา สุริวงศ์ ทุ่งสง Pass 16 523
51 42051 นางสาว ณัฏฐธิดา ไกรนรา ทุ่งสง Pass 16 523
52 42052 นางสาวเกวลิน เพชรเปีย ทุ่งสง Pass 16 523
53 42053 นางสาว พรชนก รัตนบุรี ทุ่งสง Pass 16 523
54 42054 นางสาวพลอยไพร มูสิกะ ทุ่งสง Pass 16 523
55 42055 นางสาว ธนภรณ์ ท่าชี ทุ่งสง Pass 16 523
56 42056 นางสาวอังคณา จันชนะพล ทุ่งสง Pass 16 523
57 42057 เด็กหญิงภัศราภรณ์ คงนคร ทุ่งสง Pass 16 523
58 42058 นายเจตริน นิลรัตน์ ทุ่งสง Pass 16 523
59 42059 นาย ณพนรรจ์ แก้วลาย ทุ่งสง Pass 16 523
60 42060 นางสาวรุ่งนภา เสือด้วง ทุ่งสง Pass 16 523
61 42061 นางสาวพิมลรัตน์ ใจตรง ทุ่งสง Pass 17 524
62 42062 นางสาวลักษณารีย์ เพชรศรีดำ ทุ่งสง Pass 17 524
63 42063 นางสาว ศิริรัตน์ ดีมีศรี ทุ่งสง Pass 17 524
64 42064 นายอัครเดช แป้นสุข ทุ่งสง Pass 17 524
65 42065 นางสาวจงกลรัตน์ เกิดขุมทอง ทุ่งสง Pass 17 524
66 42066 เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรหมมานนท์ ทุ่งสง Pass 17 524
67 42067 นางสาวกมลวรรณ เพ็ชรคง ทุ่งสง Pass 17 524
68 42068 นางสาวธนพร คำแหง ทุ่งสง Pass 17 524
69 42069 นายเรวัตร รอดสีเสน ทุ่งสง Pass 17 524
70 42070 นาย กฤตเมศ ดอกกะฐิน ทุ่งสง Pass 17 524
71 42071 นางสาวศศิธร หนูแก้ว ทุ่งสง Pass 17 524
72 42072 นางสาวมณฑิรา รัตนพันธ์ ทุ่งสง Pass 17 524
73 42073 นางสาว มิ่งขวัญ ทองนุ่น ทุ่งสง Pass 17 524
74 42074 นายสุรชานนท์ บุญเกื้อ ทุ่งสง Pass 17 524
75 42075 นางสาวกัลยรัตน์ แสงกล้า ทุ่งสง Pass 17 524
76 42076 นายวีรวัฒน์ เทพนุกูล ทุ่งสง Pass 17 524
77 42077 นางสาว ชุติกาญจน์ สุทธิภักดี ทุ่งสง Pass 17 524
78 42078 ด.ช. ณัฐกมล ศรีแก้ว ทุ่งสง Pass 17 524
79 42079 นางสาว ประภัสสร เครือคง ทุ่งสง Pass 17 524
80 42080 นางสาวกัญญาลักษณ์ บัวทอง ทุ่งสง Pass 17 524
81 42081 นายภัทรพล สุขอนันต์ ทุ่งสง Pass 18 525
82 42082 นางสาวกฤติยา หนูชัย ทุ่งสง Pass 18 525
83 42083 นางสาว เบญญาภา แก้วสามดวง ทุ่งสง Pass 18 525
84 42084 นางสาวแพรวนภา รักษ์ศรีทอง ทุ่งสง Pass 18 525
85 42085 นางสาวกฤติกา ขำดวง ทุ่งสง Pass 18 525
86 42086 นางสาวฤทัยทิพย์ แซ่เลี่ยม ทุ่งสง Pass 18 525
87 42087 นาย พงศ์ศักดิ์ มณีฉาย ทุ่งสง Pass 18 525
88 42088 นางสาว.อรุณรัตน์ นวลทองแก้ว ทุ่งสง Pass 18 525
89 42089 นาย จิรภัทร ศิริเพชร ทุ่งสง Pass 18 525
90 42090 นางสาว อภิสรา อิวิโส ทุ่งสง Pass 18 525
91 42091 นางสาวปวีณอร นาคเเก้ว ทุ่งสง Pass 18 525
92 42092 นางสาว เบญจภา ไกรสุทธิ์ ทุ่งสง Pass 18 525
93 42093 นาย ธนกฤต ซุ่นแซ่ล้อ ทุ่งสง Pass 18 525
94 42094 นางสาวนิชาภา เเซ่ติ้ง ทุ่งสง Pass 18 525
95 42095 นาย รัชชานนท์ ชุมคง ทุ่งสง Pass 18 525
96 42096 นางสาว ธัญญรัตน์ อ๋องยิ้ว ทุ่งสง Pass 18 525
97 42097 นางสาวกัญญ์วรา จันทร์ลอย ทุ่งสง Pass 18 525
98 42098 นาย จิตรติชัย ดีลิ่น ทุ่งสง Pass 18 525
99 42099 นางสาวเกวลี ขวัญคีรี ทุ่งสง Pass 18 525
100 42100 นางสาวรัติญาพร ปลอดใจดี ทุ่งสง Pass 18 525
101 42101 นาย ภัทรพงศ์ ศรีภักดี ทุ่งสง Pass 19 526
102 42102 นายทรงพล สวัสดิวงค์ ทุ่งสง Pass 19 526
103 42103 นาย บุญวัฒน์ กุมารจันทร์ ทุ่งสง Pass 19 526
104 42104 นายคฑาวุธ เเก้วใจจง ทุ่งสง Pass 19 526
105 42105 นายจาฏพัจน์ รัตนพันธุ์ ทุ่งสง Pass 19 526
106 42106 นางสาววราชินี จันทร์ภักดี ทุ่งสง Pass 19 526
107 42107 นางสาวจีรนันท์ สุทธิโภชน์ ทุ่งสง Pass 19 526
108 42108 นางสาว ฉันท์ชนก ทองรัดแก้ว ทุ่งสง Pass 19 526
109 42109 นาย นนทพัทธ์ ชาญบำรุง ทุ่งสง Pass 19 526
110 42110 นางสาวนันท์นภัส ประสิทธิ์ ทุ่งสง Pass 19 526
111 42111 นางสาวพิมพาภรณ์ บัวเลิศ ทุ่งสง Pass 19 526
112 42112 นางสาวธนพร บาลจ่าย โรงเรียนทุ่งสง Pass 19 526
113 42113 นางสาววรรณิษา ทิพย์ยาน ทุ่งสง Pass 19 526
114 42114 นางสาวกรกมล คำสุวรรณ ทุ่งสง Editing 19 526
115 42115 นางสาว ฐิติรัตน์ ชัยสุริยา ทุ่งสง Pass 19 526
116 42116 นางสาว กนกรส ฤทธิ์หมุน ทุ่งสง Pass 19 526
117 42117 นายศุภชัย นิธิสกุลกาญจน์ โรงเรียนทุ่งสง Pass 19 526
118 42118 นางสาว จุติมา จันทร์คง ทุ่งสง Pass 19 526
119 42119 นาย ธนาธร ชัยวิริยะกิจ ทุ่งสง Pass 19 526
120 42120 นายกาญจนที เวสนุสิทธิ์ ทุ่งสง Pass 19 526
121 42121 นางสาวธัญวรัตม์ ขุนทิพย์ ทุ่งสง Pass 20 527
122 42122 น.ส. วรนุช อินทนุพัฒน์ ทุ่งสง Editing 20 527
123 42123 นางสาวพนิดา แซ่บ่าง ทุ่งสง Pass 20 527
124 42124 นางสาว กฤษติญา รอดเหลื่อม ทุ่งสง Pass 20 527
125 42125 นางสาว ณัฐมล เขียวเหลือ ทุ่งสง Pass 20 527
126 42126 ด.ญ.อนัญญา ศรีเมือง ทุ่งสง Pass 20 527
127 42127 นายภทรพล ประจักษ์ ทุ่งสง Pass 20 527
128 42128 น.ส.วรนุช อินทนุพัฒน์ ทุ่งสง Pass 20 527
129 42129 นางสาว ณัฐญาดา เพ็งจันทร์ ทุ่งสง Pass 20 527
130 42130 ด.ญ ธิดารัตน์ พยัพพานนท์ ทุ่งสง Pass 20 527
131 42131 นางสาวชนัญชิดา สุขสำราญ ทุ่งสง Pass 20 527
132 42132 นายณภัทร ณ นคร ทุ่งสง Pass 20 527
133 42133 นาย กฤษดานุ กูลเกื้อ ทุ่งสง Pass 20 527
134 42134 ด.ญ.ณัฐลิชา ไวยวิก ทุ่งสง Pass 20 527
135 42135 นางสาวศิริธร ทองอร่าม ทุ่งสง Pass 20 527
136 42136 นาย ปัณณธร เหลืองอรุณ ทุ่งสง Pass 20 527
137 42137 นาย ธนภัทร เม่าน้ำพราย ทุ่งสง Pass 20 527
138 42138 นางสาวโชติกา ทองทิพย์ ทุ่งสง Pass 20 527
139 42139 นาย พงษ์ลักษณ์ ประสงค์สุข ทุ่งสง Pass 20 527
140 42140 นางสาววรกานต์ วังบุญคง ทุ่งสง Pass 20 527
141 42141 นางสาวกัญจนาพร ไชยยะ ทุ่งสง Pass 21 532
142 42142 นาย ณัฐพล เพิงรัตน์ ทุ่งสง Pass 21 532
143 42143 นายโชณินกิตติ์ คงเอียด ทุ่งสง Pass 21 532
144 42144 ด.ช.สถาปนา ถนอมวงษ์ ทุ่งสง Pass 21 532
145 42145 นาย กิตติโสภณ สุตระ ทุ่งสง Pass 21 532
146 42146 นางสาวณิชภัทร ร่มแสง ทุ่งสง Pass 21 532
147 42147 นางสาว กัญญาณัฐ์ วัฒนสุข ทุ่งสง Pass 21 532
148 42148 นางสาวณิชาภัทร รัตนะ ทุ่งสง Pass 21 532
149 42149 นางสาว กุลกัญญา สุขอนันต์ ทุ่งสง Pass 21 532
150 42150 นางสาวพิวรรณพร หิ้นจิ้ว ทุ่งสง Pass 21 532
151 42151 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณรัตน์ ทุ่งสง Pass 21 532
152 42152 นางสาวกมลลักษณ์ ปล้องใหม่ ทุ่งสง Pass 21 532
153 42153 นางสาวชนิกานต์ ทิพย์เสภา โรงเรียนทุ่งสง Pass 21 532
154 42154 นางสาว ณภัสนันท์ ไหมแก้ว ทุ่งสง Pass 21 532
155 42155 นางสาววรัตนา? ถือบุญ ทุ่งสง Pass 21 532
156 42156 นางสาว พิมพ์พัชร์ ขุนทิพย์ ทุ่งสง Pass 21 532
157 42157 นางสาวกัญญาณัฐ ถาวรานุรักษ์ ทุ่งสง Pass 21 532
158 42158 นายณรงค์ฤทธิ์ พูนผล ทุ่งสง Pass 21 532
159 42159 นางสาว บุญฐิสา พลเมือง ทุ่งสง Pass 21 532
160 42160 นางสาว นิตยา จันทนา ทุ่งสง Pass 21 532
161 42161 ึนายกิตติพัทธ์ สังข์โชติ ทุ่งสง Pass 22 533
162 42162 นายณัฐวร มณีฉาย ทุ่งสง Pass 22 533
163 42163 นาย? ชัชพิมุข? ไหมอ่อน ทุ่งสง Pass 22 533
164 42164 นางสาวอรอนงค์ บัวบาน ทุ่งสง Pass 22 533
165 42165 นางสาวชื่นกมล หนูถิน ทุ่งสง Pass 22 533
166 42166 นายธนภูมิ สวัสดิ์ธานี ทุ่งสง Pass 22 533
167 42167 นางสาวปิยวัน วัตรสังข์ ทุ่งสง Pass 22 533
168 42168 นางสาว ณัฐณิชา ยะพงค์ ทุ่งสง Pass 22 533
169 42169 นางสาวจินดามณี เครือยศ ทุ่งสง Pass 22 533
170 42170 นายนคร เพิ่มมณีรัตน์ ทุ่งสง Pass 22 533
171 42171 นาย อัฐกฤต นิธิสกุลกาญจน์ ทุ่งสง Pass 22 533
172 42172 นางสาววีนัส ทองศรีนุช ทุ่งสง Pass 22 533
173 42173 นางสาวนิศารัตน์ นาคสีทอง ทุ่งสง Pass 22 533
174 42174 นายทัตพงศ์ หนูทอง ทุ่งสง Pass 22 533
175 42175 นาย ปวิธ หนูรินทร์ ทุ่งสง Pass 22 533
176 42176 นางสาวพาทินธิดา โมรา ทุ่งสง Pass 22 533
177 42177 นางสาวกัลยารัตน์ สุขสบาย ทุ่งสง Pass 22 533
178 42178 ชิดดาราเพรส อิเว้ก ทุ่งสง Pass 22 533
179 42179 นางสาว สโรชา ชนะสงคราม ทุ่งสง Pass 22 533
180 42180 นางสาวพัณณิตา รัตนบุรี ทุ่งสง Pass 22 533
181 42181 นางสาวณัฏฐณิชา ศิริบัตร์ ทุ่งสง Pass 23 534
182 42182 นายธีระพล สลักคำ ทุ่งสง Pass 23 534
183 42183 นายชินวัฒน์ สังข์แก้ว ทุ่งสง Pass 23 534
184 42184 นางสาวชนากานต์ หอมเกตุ ทุ่งสง Pass 23 534
185 42185 นางสาวกัญญาพัชร สุขอนันต์ ทุ่งสง Pass 23 534
186 42186 นายพีรทัต ลือสวัสดิ์ ทุ่งสง Pass 23 534
187 42187 นางสาวณัฐภรณ์ จันทร์ศิริ ทุ่งสง Pass 23 534
188 42188 ด.ญ.บุรพร เงินทอง ทุ่งสง Pass 23 534
189 42189 นางสาวศศิวิมล มณีฉาย ทุ่งสง Pass 23 534
190 42190 นางสาวกวิสรา วงค์สุนทร ทุ่งสง Pass 23 534
191 42191 นางสาวพรรณลิน เเสงจันทร์เเก้ว ทุ่งสง Pass 23 534
192 42192 นางสาวจิราภา มวลมลตรี ทุ่งสง Pass 23 534
193 42193 นางสาวจิตต์พิสุทธิ์ ชนะสงคราม ทุ่งสง Pass 23 534
194 42194 นายธราเทพ เกษรินทร์ ทุ่งสง Pass 23 534
195 42195 นางสาวธัญยพร หอมเกตุ ทุ่งสง Pass 23 534
196 42196 นางสาว ศศิธร รอดคง ทุ่งสง Pass 23 534
197 42197 นางสาวเจตจิรา ปานกำเนิด ทุ่งสง Pass 23 534
198 42198 นางสาวกรกมล คำสุวรรณ ทุ่งสง Pass 23 534
199 42199 นางสาว อรกัญญา ธาระเนตร ทุ่งสง Pass 23 534
200 42200 นาย วรินทร สุภาสถาน ทุ่งสง Pass 23 534
201 42201 นางสาว อรชพร ธาระเนตร ทุ่งสง Pass 24 535
202 42202 นางสาวปวีณสมร สมทรง ทุ่งสง Pass 24 535
203 42203 นายณฐพัชร เพชรเส้ง ทุ่งสง Pass 24 535
204 42204 นางสาววนิดา ดงภูยาว ทุ่งสง Pass 24 535
205 42205 นาย กันตพงศ์ สุชาติพงค์ ทุ่งสง Pass 24 535
206 42206 นางสาวเกวลิน เทพทอง ทุ่งสง Pass 24 535
207 42207 นางสาว ปกิตตา จินดานุ ทุ่งสง Pass 24 535
208 42208 นางสาวกัญญาณัฐ วิจาราณ์ ทุ่งสง Pass 24 535
209 42209 นาย ภูริพัฒน์ นาคฤทธิ์ ทุ่งสง Pass 24 535
210 42210 นาย ณัฐวุฒิ วุฒิกรณ์ ทุ่งสง Pass 24 535
211 42211 นายปฏิยุทธ์ พุ่มชัย ทุ่งสง Pass 24 535
212 42212 นางสาวศิวนาถ หมื่นแก้ว ทุ่งสง Pass 24 535
213 42213 นางสาวกัญญาพัชร อาภรณ์ ทุ่งสง Pass 24 535
214 42214 นางสาว นวินดา จริตงาม ทุ่งสง Pass 24 535
215 42215 นาย ณัฐดนัย เกตุรัตน์ ทุ่งสง Pass 24 535
216 42216 นาย ณิชากร ชูแก้วงาม ทุ่งสง Pass 24 535
217 42217 นาย ธนากร ถนอมกาย ทุ่งสง Pass 24 535
218 42218 นางสาววรกานต์ เหล่าตระกูลงาม ทุ่งสง Pass 24 535
219 42219 นางสาวศิริรัตน์ มูลประเสริฐ ทุ่งสง Pass 24 535
220 42220 นางสาวคันธารัตน์ มะมิน ทุ่งสง Pass 24 535
221 42221 นางสาวอมรรัตน์ ดาวกระจาย ทุ่งสง Pass 25 536
222 42222 นางสาว พรหมพร นาคสีทอง ทุ่งสง Pass 25 536
223 42223 นางสาว ประดิภา เจ้ยทอง ทุ่งสง Pass 25 536
224 42224 ด.ญ.ฐาปนันท์ คชวัน ทุ่งสง Pass 25 536
225 42225 นางสาว เพ็ญผกา ร่มเย็น ทุ่งสง Pass 25 536
226 42226 นางสาวจินดาหรา สุชาฎา ทุ่งสง Pass 25 536
227 42227 นางสาว ประภัสสร ทองน้ำแก้ว ทุ่งสง Pass 25 536
228 42228 นายเจษฎา ทองเชิญ ทุ่งสง Pass 25 536
229 42229 นางสาวอภิสรา. บุญเอี่ยม ทุ่งสง Pass 25 536
230 42230 นางสาวจีรภัทร เกิดศิริ ทุ่งสง Pass 25 536
231 42231 นางสาว กฤติยาพร ชอบทำกิจ ทุ่งสง Pass 25 536
232 42232 นาย สิทธิพล กลิ่นพงษ์ ทุ่งสง Pass 25 536
233 42233 นางสาว ภัทริกา หมื่นพะวงค์ ทุ่งสง Pass 25 536
234 42234 นางสาวกนกอร ขุนนัดเชียร ทุ่งสง Pass 25 536
235 42235 นางสาววีรวรรณ เวชกุล ทุ่งสง Pass 25 536
236 42236 นายจักรภัทร มูลสาร ทุ่งสง Pass 25 536
237 42237 นายณัฐวุฒิ ป่ากว้าง ทุ่งสง Pass 25 536
238 42238 นางสาวชลิตา จันทร์เรืองฤทธิ์ ทุ่งสง Pass 25 536
239 42239 ด.ญ.ปวีณา? กลีบเเก้ว ทุ่งสง Pass 25 536
240 42240 นางสาวธิชานันท์ อุทัยเศรษฐวัฒน์ ทุ่งสง Pass 25 536
241 42241 นายชยพล มีบัว ทุ่งสง Pass 26 537
242 42242 นาย นนทกรทองมาก ทุ่งสง Pass 26 537
243 42243 นางสาว วราภรณ์ หอมหวล ทุ่งสง Pass 26 537
244 42244 นาย? สันติสุข? รักษา?บ?ั?ลย์ ทุ่งสง Pass 26 537
245 42245 นาย วรัญญู พนาลี ทุ่งสง Pass 26 537
246 42246 นายกษิดิษฐ์ คงนก ทุ่งสง Pass 26 537
247 42247 นายกันตภณ อ่อนน้อม ทุ่งสง Pass 26 537
248 42248 นางสาวปุญญิศา เชาวนะ ทุ่งสง Pass 26 537
249 42249 นางสาว ปวันรัตน์ ชัยรัตน์ ทุ่งสง Pass 26 537
250 42250 นายจิรวัฒน์ พริกเอียด ทุ่งสง Pass 26 537
251 42251 นางสาวธมลวรรณ มณีโชติ ทุ่งสง Pass 26 537
252 42252 นางสาวอัญชิสา เมืองประทับ ทุ่งสง Pass 26 537
253 42253 นางสาวภัตรธิตา ขุนรัง ทุ่งสง Pass 26 537
254 42254 นางสาวพัทธวรรณ รามณี ทุ่งสง Pass 26 537
255 42255 นางสาว ชนัญชิดา จินา ทุ่งสง Pass 26 537
256 42256 นายต้นตการณ์ คลิ้งขลิบ ทุ่งสง Pass 26 537
257 42257 นางสาวนารีนาท เชื้อแหลม ทุ่งสง Pass 26 537
258 42258 นางสาวปัณฑิตา ไทยท่าบะ ทุ่งสง Pass 26 537
259 42259 นางสาวภัณฑิรา รุ่งเรือง ทุ่งสง Pass 26 537
260 42260 นายนวพรรษ จีนช่วย ทุ่งสง Pass 26 537
261 42261 นายจิรายุ เล่าหะประเสริฐ ทุ่งสง Pass 27 538
262 42262 นาย ภาราดร บุญทรง ทุ่งสง Pass 27 538
263 42263 นางสาว วนัชพร เรืองสุวรรณ ทุ่งสง Pass 27 538
264 42264 นางสาวณัฐธิดา สมศิริ ทุ่งสง Pass 27 538
265 42265 นางสาว ณัฐณิชา ตะปินา ทุ่งสง Pass 27 538
266 42266 นางชลธิชา ทองแก้ว ทุ่งสง Pass 27 538
267 42267 นายวรภัทร พลพิชัย ทุ่งสง Pass 27 538
268 42268 นาย จิรายุ คงเชื้อจีน ทุ่งสง Pass 27 538
269 42269 นางสาวขนบพรรณศร ชูศรี ทุ่งสง Pass 27 538
270 42270 นางสาว ปัทมาวรรณ ชำนาญ ทุ่งสง Pass 27 538
271 42271 นาย นัทธพงศ์ อ๋องยิ้ว ทุ่งสง Pass 27 538
272 42272 นาย ภควัฒน์ อ้นประวัติ ทุ่งสง Pass 27 538
273 42273 นายณรงค์ฤทธิ์ แมนเมือง ทุ่งสง Pass 27 538
274 42274 นายวรายุทธ อินทร์แก้วศรี ทุ่งสง Pass 27 538
275 42275 นายวิทธวัฒน์ เกื้อชู ทุ่งสง Pass 27 538
276 42276 นาย ณัฐนนท์ จุ้ยวงค์ โรงเรียนทุ่งสง Pass 27 538

แสดงผลหน้า 20 คน | แสดงผลทั้งหมด
** สถานะ Editing หมายถึง ข้อมูลไม่ครบ รอการแก้ไข >> Click!! ติดต่อขอแก้ไขข้อมูล