ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนประเภททั่วไป ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา MIS_YEAR

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน สถานะ ห้องสอบที่ ห้อง
1 41001 นายวิทวัส ลือชา ชุมชนบ้านนาวา Pass 1 411
2 41002 นาย กิตติพัฒน์ ชูทอง ทุ่งสง Pass 1 411
3 41003 นางสาว วชิรญาณ์ วุฒิศักดิ์ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 1 411
4 41004 นายเมธา พัดมณี ทุ่งสงวิทยา Pass 1 411
5 41005 นางสาวลลิตภัทร คำแหง มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 1 411
6 41006 นาย นพณัฐ ศรีสะอาด วัดวังขรี Pass 1 411
7 41007 นายกิตติพิชญ์จิตสำรวย ทุ่งสง Pass 1 411
8 41008 นายรพีพัฒน์? สิทธิชัย สตรีพัทลุง Pass 1 411
9 41009 นายการัณยภาส เส้งอิ้ว กรุงหยันวิทยาคาร Pass 1 411
10 41010 นางสาว อาลินดา นพรัตน์ กรุงหยันวิทยาคาร Pass 1 411
11 41011 นางสาวญาณิศา อ่อนนวล โรงเรียนดรุณศึกษา Pass 1 411
12 41012 นางสาวกฤตพร สุขชนะ ดรุณศึกษา Pass 1 411
13 41013 นางสาวสราสิณี จอมพงษ์ ดรุณศึกษา Pass 1 411
14 41014 นายพุฒิพงศ์ สินทรโก ชะอวด Pass 1 411
15 41015 นางสาว ปทิตตา ทุมรัตน์ บางขันวิทยา Pass 1 411
16 41016 นางสาวกานต์พิชชา วิริยะสุข ทุ่งสง Pass 1 411
17 41017 นางสาวจุฑาพร หนูทอง บ้านท่าไม้ลาย Pass 1 411
18 41018 นางสาวปาณัสม์ ชูแก้ว ทุ่งสง Pass 1 411
19 41019 นางสาวสุภพิชฌาย์ ศรีกลับ ทุ่งสง Pass 1 411
20 41020 นายชิษณุพงศ์​ รัตนบุรี ทุ่งสง Pass 1 411
21 41021 นาย.ศราวุธ ขอนาคกลาง เจริญวิทย์ Pass 2 412
22 41022 นาย จักรวรรดิ จำนงจิต เจริญวิทย์ Pass 2 412
23 41023 นายศิวัช? จามจุรี ทุ่งสง Pass 2 412
24 41024 นางสาวพิชญา บุญช่วยรอด ทุ่งสง Pass 2 412
25 41025 นายนริศร ปิ่นทับทิม วิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" Pass 2 412
26 41026 นางสาวปุณยวีร์ อินา ทุ่งสง Pass 2 412
27 41027 นายอภิรักษ์ รายระยับ ทุ่งสง Pass 2 412
28 41028 นางสาวบัวสีฟ้า จินดานุ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา Pass 2 412
29 41029 นางสาวณัฏฐาณิช ศิริบัตร์ ทุ่งสง Pass 2 412
30 41030 นางสาวปิยธิดา ชนูดหอม ทุ่งสง Pass 2 412
31 41031 นายภูดิศกุล สวัสดี ทุ่งสง Pass 2 412
32 41032 นางสาว อมราวดี ขันธ์เกต สุขสวัสดิ์วิทยา Pass 2 412
33 41033 นางสาวณัฐณิชา จาภัยวัง ทุ่งสง Pass 2 412
34 41034 นาย อมรเทพ รัตนพันธ์ ทุ่งสง Pass 2 412
35 41035 นางสาว เสาวลักษณ์ พุ่มเอียด บ้านสระนางมโนราห์ Pass 2 412
36 41036 นางสาวอารีรัตน์ สมร ทุ่งสง Pass 2 412
37 41037 นายภรัณยู สังข์โชติ ทุ่งสง Pass 2 412
38 41038 นายทนงศักดิ์ พัฒศรีเรือง ทุ่งสง Pass 2 412
39 41039 นางสาวชวัลรัตน์ ทวีทอง ทุ่งสง Pass 2 412
40 41040 นายภูมิภัทร แก้วสีนวล ดรุณศึกษา Pass 2 412
41 41041 นางสาวภัสวรรณ ขุมนาค ทุ่งสง Pass 3 415
42 41042 นางสาว โชติกา จันทร์สงค์ สระบุรีวิทยาคม Pass 3 415
43 41043 นางสาวปิยะพร เกิดเมืองเล็ก ทุ่งสง Pass 3 415
44 41044 นางสาวนริสรา ใจจินดา เจริญวิทยา Pass 3 415
45 41045 นาย ปริวรรต สุขชา ทุ่งสงวิทยา Pass 3 415
46 41046 ด.ญ.นันท์นลิน ช่วยรอด โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 3 415
47 41047 นางสาวสุดารัตน์ สังข์ทอง ทุ่งสง Pass 3 415
48 41048 นายกฤตกานต์ โวหาร ทุ่งสง Pass 3 415
49 41049 นายเทพทินกร พินสุวรรณ์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัตก์ Pass 3 415
50 41050 นายปัณณธร เกิดขุมทอง ทุ่งสง Pass 3 415
51 41051 ด.ญ.นภัสวรรณ ณ สกุล กาญจนศึกษา Pass 3 415
52 41052 นายศรายุทธ สิงคาร บ้านคลองเสาเหนือ Pass 3 415
53 41053 นางสาว แพรพิไล ชายเขา ทุ่งสง Pass 3 415
54 41054 นางสาว ลักคณา ชูสงคราม สุวรรณรังษี Pass 3 415
55 41055 นางสาว ช่อทิพย์ โดดำ เจริญวิทยา Pass 3 415
56 41056 นายกฤษฎา พรมเดช ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัตก์ Pass 3 415
57 41057 นางสาวธนัชชา สังข์ทอง บ้านคลองเสาเหนือ Pass 3 415
58 41058 นางสาววิรัญชนา ลือสวัสดิ์ ทุ่งสง Pass 3 415
59 41059 นายกิตติพล โหราโชติ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 3 415
60 41060 นางสาวอมรรัตน์ เเก้วกำยาน ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัตก์ Pass 3 415
61 41061 นางสาวทัตพิชา พิเคราะห์ ดรุณศึกษา Pass 4 421
62 41062 นางสาวคัมภิรดา รัตนพันธ์ ประชาอุทิศมูลนิธิ Pass 4 421
63 41063 ด.ญ. นิติธร ร่มเย็น บ้านคลองเสาเหนือ Pass 4 421
64 41064 นาย นพัตธร บุญอ่อน ทุ่งสง Pass 4 421
65 41065 นางสาว ศิรินทิพ ศรีสวัสดิ์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ Pass 4 421
66 41066 นางสาวสุธิมา มะเดโช ควนเกยสุทธิวิทยา Pass 4 421
67 41067 นายอธิรัตน์ จันทร์แจ่มศรี ปัญญาวิทย์ Pass 4 421
68 41068 นางสาวทานตะวัน มณีฉาย ทุ่งสง Pass 4 421
69 41069 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ สิทธิชัย ทุ่งสง Pass 4 421
70 41070 นางสาว ปวิชญา เด็นหลี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช Pass 4 421
71 41071 นางสาวมยุรฉัตร บุญเกื้อ รัษฎา Pass 4 421
72 41072 นางสาวชาลิสา เชื้อหมอเฒ่า เบญจมราชูทิศ Pass 4 421
73 41073 นางสาวกัญญาพัชร ทิพย์อักษร ทุ่งสง Pass 4 421
74 41074 นาย ศิวัช ไวกิจการณ์ กรุงหยันวิทยาคาร Pass 4 421
75 41075 นายสุขอนันต์ ชุมทอง สตรีทุ่งสง Pass 4 421
76 41076 นายอัครพงศ์ สรรเพชญวิทยา มัธยมพณิชยการทุ่งสง Pass 4 421
77 41077 นางสาวชิสาพัชร์ เครือคง ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ Pass 4 421
78 41078 นายธีระพงษ์ น้อยคล้าย ทุ่งสง Pass 4 421
79 41079 ด.ญ.ทรายขวัญ จีนพันธุ์ วัดวังหีบ Pass 4 421
80 41080 นางสาว เกสนรี จริตงาม ทุ่งสงวิทยา Pass 4 421
81 41081 นางสาวอรกช ทองช่วย ทุ่งสง Pass 5 422
82 41082 นายหัสนัยน์ สวัสดิวงศ์ ทุ่งสง Pass 5 422
83 41083 นางสาวสลิลทิพย์ วัดเขมาภิรตาราม Pass 5 422
84 41084 นางสาวสุทธิดา ฤทธิรัตน์ ประชาอุทิศมูลนิธิ Pass 5 422
85 41085 นางสาวณัตฐิยา ศรีเมือง ดรุณศึกษา Pass 5 422
86 41086 นางสาว สิริประภา วิฑูรย์พันธ์ ทุ่งสงวิทยา Pass 5 422
87 41087 นาย ญาณวัฒน์ ระวิงงค์ นาบอน Pass 5 422
88 41088 นางสาว ชนาภา จ่าทอง ทุ่งสง Pass 5 422
89 41089 นางสาว วรัญญา เพ็ชรแกมแก้ว ทุ่งใหญ่วิทยาคม Pass 5 422
90 41090 นางสาวลลิตวดี ช่วยพิทักษ์ ทุ่งสง Pass 5 422
91 41091 นายนนทวัฒน์ ชุมคงดำ ปากพนัง Pass 5 422
92 41092 นายกีรติ ทิพย์ดวง ทุ่งสง Pass 5 422
93 41093 น.ส.ณัฐณิชา ทองแป้น ทุ่งสง Pass 5 422
94 41094 นางสาวปาณิศา หนูในน้ำ ดรุณศึกษา Pass 5 422
95 41095 นางสาวณัฐณิชา ย้อยดำ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 5 422
96 41096 นายวีรภัทร ชาญอาวุธ ทุ่งสง Pass 5 422
97 41097 นางสาว นัฎฐา ชูช่วย ก้างปลาวิทยาคม Pass 5 422
98 41098 นางสาว ปรียาภัทร เยี่ยมโกศรี วัดสามัคยาราม Pass 5 422
99 41099 ด.ญชนัดดา ไชยคง ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ Pass 5 422
100 41100 นางสาวหทัยภัทร อยู่พัฒน์ ก้างปลาวิทยาคม Pass 5 422
101 41101 นางสาวมนัสนันท์ เเก้วคง มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 6 423
102 41102 นางสาววชิรญา ศักดิ์เศรษฐ์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ Pass 6 423
103 41103 นาย ภูวดล เมืองจันทร์ วัดกะโสม Pass 6 423
104 41104 นายสิรวิชญ์ รักช้าง รัษฎา Pass 6 423
105 41105 นางสาวณิชาบูล เยาว์นุ่น ดรุณศึกษา Pass 6 423
106 41106 นางสาวเบญญาภา เรืองจันทร์ ทุ่งสง Pass 6 423
107 41107 นางสาว จุฑาภรณ์ พรมพันนา ทุ่งสง Pass 6 423
108 41108 นางสาวจุฑามาส? ชนะพลชัย วัดสามัคยาราม Pass 6 423
109 41109 นางสาวนัฎฐา ชูช่วย ก้างปลาวิทยาคม Pass 6 423
110 41110 นายกิตตินันท์ จันทำมา ทุ่งสง Pass 6 423
111 41111 นางสาวมลญาธิณี ชุมวงษ์ มัธยมพณิชยการทุ่งสง Pass 6 423
112 41112 ด?.ญ. ขวัญ?จิ?รา? สมคิด ประชาอุทิศ?มูลนิธิ? Pass 6 423
113 41113 นายเลอศักดิ์ นาคละออ โรงเรียนนาบบอน Pass 6 423
114 41114 นางสาวธิติมา เหมทานนท์ บ้านสระนางมโนราห์ Pass 6 423
115 41115 นางสาว อลิชศา เติมเต็ม วัดกลาง Pass 6 423
116 41116 นางสาว พิชญา สมมารถ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 6 423
117 41117 นางสาวภัทราวดี ด่านสกุล อัสสัมชัญลำปาง Pass 6 423
118 41118 นาย เมฆา พรหมแก้ว ประชาอุทิศมูลนิธิ Pass 6 423
119 41119 นางสาวฐิตาภา สุขอนันต์ ทุ่งสง Pass 6 423
120 41120 นางสาวณัฐณิชา ทองแป้น ทุ่งสง Pass 6 423
121 41121 นาย จอมพล จิรเผ่าพันธ์ ทุ่งสง Pass 7 424
122 41122 นางสาว ชมพูนุท เพียรดี ทุ่งสง Pass 7 424
123 41123 นายเสฏฐวุฒิ ศรีระพันธ์ ดรุณศึกษา Pass 7 424
124 41124 นางสาว ณัฐชา ยวญเจริญ เมืองนครศรีธรรมราช Pass 7 424
125 41125 น.ส.เบญญทิพย์ ใบพัดแก้ว ทุ่งสง Pass 7 424
126 41126 นางสาว นฤมล เส้งสั้น ประชาอุทิศมูลนิธิ Pass 7 424
127 41127 นายสิรวิชญ์ ชูแก้ว กรุงหยันวิทยาคาร Pass 7 424
128 41128 นายณัฏฐากร แก้วเพชร รัษฎา Pass 7 424
129 41129 นางสาวกุลธิดา นุ่นจุ้ย ดรุณศึกษา Pass 7 424
130 41130 นางสาว ฌาธิปัตย์ แก้วบุญทอง ดรุณศึกษา Pass 7 424
131 41131 ด.ญ.ศุภลักษณ์ หนูนิล ทุ่งใหญ่วิทยาคม Pass 7 424
132 41132 นาย ณัฐพล พาลีกัณฑ์ บ้านไสใหญ่ Pass 7 424
133 41133 นางสาว ณิชทิชา ชฎากรณ์ วัดท่ายาง Pass 7 424
134 41134 นาย ภัสกร หวานสนิท ทุ่งสง Pass 7 424
135 41135 นางสาวสุจินันท์ บุญชู บ้านบนควน Pass 7 424
136 41136 ด.ญ.สุภาวดี ผาสุข โรงเรียนทุ่งสงวิทยา Pass 7 424
137 41137 ด.ญ. วิภาพรรณ ขันธ์ฤทธิ์ ดรุณศึกษา Pass 7 424
138 41138 นางสาววราดา ทองดี ศรีธรรมราชศึกษา Pass 7 424
139 41139 นางสาว ลลิตา รัตนคช บ้านบนควน Pass 7 424
140 41140 นายพีรพัฒน์ คล้ายช่วย ทุ่งสง Pass 7 424
141 41141 ด.ญ.ชนกนันท์ ขวัญเมือง ทุ่งสง Pass 8 425
142 41142 นายนิธิกร คชาผล ดรุณศึกษาร่อนพิบูลย์ Pass 8 425
143 41143 ด.ญ.กนกรัชต์ เจษฎารมย์ ปากพนัง Pass 8 425
144 41144 นางสาว ชุติมา สัตตเวช บ้านบนควน Pass 8 425
145 41145 นาย เดชาวัต มิทศรี ทุ่งสง Pass 8 425
146 41146 นางสาวเกศสุดา บัวจันทร์ โรงเรียนพระแสงวิทยา Pass 8 425
147 41147 นางสาวศศิธร ชุมขุน ภัทรบพิตร Pass 8 425
148 41148 นายพงศ์เพชร อักษรพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ Pass 8 425
149 41149 นางสาว ณัฏฐณิชา ล้อประเสริฐกุล ทุ่งใหญ่วิทยาคม Pass 8 425
150 41150 นาย วนัย ฟูพันธ์ วัดจันดี Pass 8 425
151 41151 นายกฤตณัฐ ดำเกลี้ยง ทุ่งสง Pass 8 425
152 41152 นาย คเณศ ทิพย์รัตน์ ก้างปลาวิทยาคม Pass 8 425
153 41153 นาย? วรายุส? ดอกกฐิน ทุ่งสง Pass 8 425
154 41154 นายเส้นตรง โสภา ทุ่งสง Pass 8 425
155 41155 นางสาว ภาสินี กลิ่นดี ทุ่งสง Pass 8 425
156 41156 ด.ญ.ขวัญชนก คืนดี กาญจนศึกษา Pass 8 425
157 41157 นาย ภูรินทร์ ทรงศรี วัดจันดี Pass 8 425
158 41158 ด.ญ.วิไลลักษณ์ ทองดี บางขันวิทยา Pass 8 425
159 41159 นางสาว สุชาวดี พุ่มกะฐิน บางขันวิทยา Pass 8 425
160 41160 นางสาวณัฏฐณิชา ตระกูลสุขศรี ร่อนพิบูลย์วิทยา Pass 8 425
161 41161 นางสาวกมลชนก แง้เจริญกุล วัดจันดี Pass 9 426
162 41162 นายอัฐธกรณ์ จิตบรรจง เจริญวิทยา Pass 9 426
163 41163 นาย ศิวกร แซ่ตั้ง มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 9 426
164 41164 นางสาว ธิดารัตน์ ทองชัย บางขันวิทยา Pass 9 426
165 41165 นางสาวณัฐวดี อินอักษร เทศบาลวัดท่าโพธิ์ Pass 9 426
166 41166 ด.ญ.จันทิมา ทั่วจบ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 9 426
167 41167 นาย จิระศักดิ์ ดารากัย ทุ่งสง Pass 9 426
168 41168 นางสาวพรกนก จีนสีคง ดรุณศึกษา Pass 9 426
169 41169 นางสาว มุตธิตา สายสวาสดิ์ ทุ่งสง Pass 9 426
170 41170 นายทัศนสิทธิ์ เจริญธรรมรักษ์ ทุ่งสง Pass 9 426
171 41171 ด.ช.ศรัณย์ ปิตะรังษี ทุ่งสง Pass 9 426
172 41172 นายกิตติธัช คงผอม กาญจนศึกษา Pass 9 426
173 41173 นางสาว ปนาขวัญ รักศีล ทุ่งสงสหประชาสรรค์ Pass 9 426
174 41174 นายณัฐดนัย เกตุรัตน์ ทุ่งสง Pass 9 426
175 41175 ด.ช.นิติภูมิ มาศพิทักษ์ ทุ่งสง Pass 9 426
176 41176 ด.ช.ปรวิทย์ ภักดีพันธ์ โรงเรียนทุ่งสง Pass 9 426
177 41177 นางสาว ญาณินท์ มณีฉาย ทุ่งสง Pass 9 426
178 41178 นางสาวอจิรภาส์ หนูสวัสดิ์ บ้านไสส้าน Pass 9 426
179 41179 นางสาวณัฎฐนิชา รัตนบุรี ทุ่งสงวิทยา Pass 9 426
180 41180 นาย? วันจักรี? แผ่นทอง กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง Pass 9 426
181 41181 นางสาวอรลดา ฉิมเพ็ชร ทุ่งสง Pass 10 427
182 41182 นางสาวณัฐณิชา ทองแป้น ทุ่งสง Pass 10 427
183 41183 นางสาววริศรา เพชรเเก้ว ประชาอุทิศมูลนิธิ Pass 10 427
184 41184 ด.ญ.ฑิฆัมพร พิเคราะห์ ดรุณศึกษา Pass 10 427
185 41185 นางสาว ชนกภรณ์ สมแก้ว ชะอวด Pass 10 427
186 41186 นายจิระวัตร จุลเกลี้ยง ทุ่งสง Pass 10 427
187 41187 นาย ธีรภัทร์ เจริญศรี ทุ่งใหญ่วิทยาคม Pass 10 427
188 41188 นางสาวนันทิตา จันทร์แก้ว วัดวังหีบ Pass 10 427
189 41189 นางสาวกิตติกัญญา หอมเกตุ บางขันวิทยา Pass 10 427
190 41190 นาย ภูธเนศ สุขมณี มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 10 427
191 41191 นางสาว ภัทรวดี หอมหวล ศรีธรรมราชศึกษา Pass 10 427
192 41192 jiranan.201438@gmail.com ทุ่งสง Pass 10 427
193 41193 นางสาว จิรนันท์ สีงาม ทุ่งสง Pass 10 427
194 41194 นาย พัชรพล สุขกลับ มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 10 427
195 41195 นายอลงกรณ์ รักษาพล ทุ่งสง Pass 10 427
196 41196 นายนพดล ไกรนรา ทุ่งสง Pass 10 427
197 41197 นางสาว กรรณิการ์ หอมเกตุ วัดเขาโร Pass 10 427
198 41198 นายวชิระ กลีบแก้ว ทุ่งสงวิทยา Pass 10 427
199 41199 นางสาวนฤมล กลั่นสุวรรณ ทุ่งสง Pass 10 427
200 41200 นางสาวสุภาภรณ์ ช่วยพิทักษ์ ทุ่งสง Pass 10 427
201 41201 นายดนุเดช ชุมขุน ทุ่งสง Pass 11 431
202 41202 นางสาว นันท์นภัส เเก้วทอง ทุ่งใหญ่วิทยาคม Pass 11 431
203 41203 ด.ช.ศิริพงศ์? ยืดยาว ประชาอุทิศ Pass 11 431
204 41204 นายธีธัช เสือชาวป่า มัธยมเทศบาลวัดท่าเพ Pass 11 431
205 41205 นายสุขสันต์ กลั่นสุวรรณ ทุ่งสง Pass 11 431
206 41206 นางสาว ภัทรวรรณ เกื้อไขย ทุ่งสง Pass 11 431
207 41207 ด.ช.ศรัณภัทร จุลภักดิ์ ทุ่งสง Pass 11 431
208 41208 นางสาว เกศริน ภิเภก ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ Pass 11 431
209 41209 นางสาวขนิษฐา อนันต์ กาญจนศึกษา Pass 11 431
210 41210 นางสาว มณฑิรา นาคแก้ว ทุ่งสง Pass 11 431
211 41211 นางสาว เสาวณีย์ กัลปหา เจริญวิทยา Pass 11 431
212 41212 นางสาวกรกต พลเพียร บ้านอายเลา Pass 11 431
213 41213 นายสหรักษ์ ความสุข ทุ่งสง Pass 11 431
214 41214 นางสาวชุติมณฑน์ นาคณรงค์ ดรุณศึกษา Pass 11 431
215 41215 นางสาวนารีนาถ ขวัญเมือง มัธยมบุญคงอุปการ Pass 11 431
216 41216 เด็กหญิง สุจารี พรสุวรรณกุล เจริญวิทยา Pass 11 431
217 41217 นางสาวปนัดดา นวะชน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช Pass 11 431
218 41218 เด็กหญิง กาญจนา ไชยฤทธิ์ ทุ่งสงสหประชาสรรค์ Pass 11 431
219 41219 นางสาว เพ็ญนภา ไทยเล็ก ทุ่งสงสหประชาสรรค์ Pass 11 431
220 41220 นายรังสิต จันทร์อุดม ทุ่งสง Pass 11 431
221 41221 นายจิรายุ หมินหมัน ทุ่งสง Pass 12 432
222 41222 นายพิพัฒน์ สิ่งประสงค์ กาญจนศึกษา Pass 12 432
223 41223 นางสาว? กวินทิพย์? แรกรุ่น บ้านคอกช้าง Pass 12 432
224 41224 นางสาว ศิริรัตน์ เลาหะสราญ คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ Pass 12 432
225 41225 นางสาว วาริพินท์ พนาพิทักษ์กุล สหมิตรบำรุง Pass 12 432
226 41226 นางสาว เมธาวี เกื้อภักดิ์ โรงเรียนวัดวังหีบ Pass 12 432
227 41227 นางสาว ทรายขวัญ จีนพันธุ์ วัดวังหีบ Pass 12 432
228 41228 นาย ศรัณญู สังข์เมฆ สหมิตรบำรุง Pass 12 432
229 41229 นางสาวกมลรัตน์ ชำนาญแป้น ดรุณศึกษา Pass 12 432
230 41230 นางสาวสุภาพร แสนสอาด กุดดินจี่พิทยาคม Pass 12 432
231 41231 นายธัญเทพ เดชณรงค์ สหมิตรบำรุง Pass 12 432
232 41232 นางสาวภัทรวดี รัตนพันธ์ กาญจนาศึกษา Pass 12 432
233 41233 เด็กชายศักดิ์นันท์ เดชพิทยานันท์ โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 12 432
234 41234 นางสาว ปาณลักษณ์ ชอบทำกิจ ทุ่งใหญ่วิทยาคม Pass 12 432
235 41235 นางสาวนริสา แซ่ลิ่ง เจริญวิทย์ Pass 12 432
236 41236 นายสันตกฤษ ทองน้ำเเก้ว ทุ่งสง Pass 12 432
237 41237 นางสาวญาสุมิน วิมล เจริญวิทย์ Pass 12 432
238 41238 นายสิทธิพล เพชรฤทธิ์ ดรุณศึกษา Pass 12 432
239 41239 นางสาวพิชญาภัค เกื้อมา ฉวางรัชดาภิเษก Pass 12 432
240 41240 นายอภิวิชญ์ ใฝทอง มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 12 432
241 41241 นางสาวภัชราภา พริกเล็ก มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ Pass 13 433
242 41242 นางสาวพิชญาภา เกื้อมา ฉวางรัชดาภิเษก Pass 13 433
243 41243 นายศุภพล สวัสดิพันธ์ กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 13 433
244 41244 นางสาวภัทรสุดา เอียดแก้ว กัลยาณีศรีธรรมราช Pass 13 433
245 41245 นางสาว พัทธ์ธีราพร กำจร ทุ่สง Pass 13 433
246 41246 นาย ยศภัทร ประดาศักดิ์ กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง Pass 13 433
247 41247 นายจิตตกร พงษ์ปาน ทุ่งสงวิทยา Pass 13 433
248 41248 นางสาวนภัสรพี มียวน ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก Pass 13 433
249 41249 นางสาววณิชชา โอฬาผล ทุ่งสง Pass 13 433
250 41250 วิชิตา บุญมาเกิด นาบอน Pass 13 433
251 41251 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วสนั่น ทุ่งสง Pass 13 433
252 41252 นางสาวณัฏฐณิชา เเคว้นปรอท กรุงหยันวิทยาคาร Pass 13 433
253 41253 นางสาว กฤตยาณี ฉัตรทอง ดรุณศึกษา Pass 13 433

แสดงผลหน้า 20 คน | แสดงผลทั้งหมด
** สถานะ Editing หมายถึง ข้อมูลไม่ครบ รอการแก้ไข >> Click!! ติดต่อขอแก้ไขข้อมูล