ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา MIS_YEAR

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน สถานะ ห้องสอบที่ ห้อง
1 12001 เด็กหญิงกัญญ์วรา อร่ามโชติ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 48 615
2 12002 เด็กชาย อัศวิน ดอกไม้หอม เทศบาลวัดชับชุมพล Pass 48 615
3 12003 เด็กชายณัฐพล อักษรนำ เจริญวิทยา Pass 48 615
4 12004 เด็กชายธนกิตต์ มณีโชติ รัตนศึกษา Pass 48 615
5 12005 เด็กหญิงเมธาวี สวยงาม เสริมปัญญา Pass 48 615
6 12006 เด็กชายคุณากร ประกอบศรี บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 48 615
7 12007 เด็กชายปวิธ ไทรแก้ว บ้านไสใหญ่ Pass 48 615
8 12008 เด็กชายนทีกร อักษร เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 48 615
9 12009 เด็กชายณัฐณกร บุญทรง ตันติวัตร Pass 48 615
10 12010 เด็กชายพัฑฒิสันต์ วิเชียรมณี บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) Pass 48 615
11 12011 เด็กหญิง จิราพร พรหมมาตร บ้านเขาฝ้าย Pass 48 615
12 12012 เด็กชายเศรษฐพงศ์ หนูนารถ ดรุณศึกษา 2 Pass 48 615
13 12013 เด็กหญิง ศรัญญาวี ชูกรณ์ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 48 615
14 12014 เด็กหญิงพรหมพร แก้วมาก บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) Pass 48 615
15 12015 เด็กชาย ณัฐวัตร มณีโชติ บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 48 615
16 12016 เด็กหญิง ณัฐชนันท์ ผ่องฉวี บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 48 615
17 12017 เด็กหญิง ทัศนวรรณ แก้วศรีทอง หมู่บ้านป่าไม้ Pass 48 615
18 12018 เด็กชายชนกฉันท์ สงหนู ดรุณศึกษา 2 Pass 48 615
19 12019 เด็กชาย วริทธิ์ธร ทรงทอง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 48 615
20 12020 เด็กชายศิวกร มูสิกะ บ้านชะอวด Pass 48 615
21 12021 ด.ญ.ศิรพัตสร ส้มเขียวหวาน เทศบาล?วัดชัยชุมพล Pass 49 622
22 12022 เด็กชายภูธเณศวร์ มัคจิตร ดรุณศึกษา Editing 49 622
23 12023 เด็กชายณัฐวุฒิ พลเดช บ้านควนลำภู Pass 49 622
24 12024 เด็กชายภูธเณศวร์ มัคจิตร ดรุณศึกษา Pass 49 622
25 12025 เด็กหญิงภัทรธิดา ตั้นซ้วน วัดก้างปลา Pass 49 622
26 12026 เด็กหญิงสาธิตา เพชรมาตศรี เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 49 622
27 12027 เด็กหญิงวณิชชา ชูศรี เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 49 622
28 12028 เด็กชายชาคริต สมร มหาราช3 Pass 49 622
29 12029 เด็กชายปรณัฐ ยี่วั้นจ่าย ดรุณศึกษา(ร่อนพิบูลย์) Pass 49 622
30 12030 เด็กชายสรวิชญ์ อภยานุกูล เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 49 622
31 12031 เด็กหญิงวิยุดา เเสงโชติ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 49 622
32 12032 เด็กชายพงศ์สัณห์ หมวดเมือง ตันติวัตร Pass 49 622
33 12033 เด็กหญิง เขมนันท์ คงยงค์ รัตนศึกษา(ชายเขา) Pass 49 622
34 12034 ด.ญ.จันทราภา เพชรานนท์ เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 49 622
35 12035 เด็กชายสิมิลัน เนื้อเขียว โรงเรียนวัดจันดี Pass 49 622
36 12036 เด็กหญิงวรัทยา ทองคำชุม เทศบาลบ้านนนาเหนือ Pass 49 622
37 12037 เด็กหญิง สุพัชชา คีรีวงศ์ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 49 622
38 12038 เด็กหญิง ณัฐภัทร หนูคีรี เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 49 622
39 12039 เด็กชายนวพรรษ โททอง รัตนศึกษา Pass 49 622
40 12040 เด็กหญิง จิดาภา จริตงาม วัดทุ่งส้าน Pass 49 622
41 12041 เด็กชาย สุภณัฐ สัมพันธมาส โรงเรียนเจริญวิทยา Pass 50 623
42 12042 เด็กชาย ธนกฤต สังข์ทอง ตันติวัตร Pass 50 623
43 12043 เด็กหญิงณัฐณิชาพรหมรักษา ดรุณศึกษา Pass 50 623
44 12044 ด.ช.พงศ์ภัค ธนาวุฒิ มหาราช 3 Pass 50 623
45 12045 เด็กชายชัยกรณ์ ชุมพล เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 50 623
46 12046 เด็กหญิงณัฐริกา ขวัญใจ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 50 623
47 12047 เด็กชาย สิปปนันท์ ชูเมฆา เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 50 623
48 12048 เด็กหญิงอักษราภัค สีมาตรัง ดรุณศึกษา Pass 50 623
49 12049 เด็กชายเอกลักษณ์ แก้ววิจิตร วัดควนเกย Pass 50 623
50 12050 เด็กชาย จิรายุ ชูแก้ว ดรุณศึกษา Pass 50 623
51 12051 เด็กชายปริญญา พลจรัส เสริมปัญญา Pass 50 623
52 12052 เด็กชายวีรภัทร รัตนพันธ์ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 50 623
53 12053 เด็กชายนนทวัฒน์ แดงนา วัดเขาพระนิ่ม Pass 50 623
54 12054 เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์ เสาวคนธ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 50 623
55 12055 เด็กชาย ญาณพัฒน์ จินดาพันธ์ โรงเรียนรัตนศึกษาชายเขา Pass 50 623
56 12056 เด็กชาย วงศธร เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 50 623
57 12057 เด็กหญิง นภัสสร คชเวช เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 50 623
58 12058 เด็กหญิงกนกนารี หมุดเจริญ บ้านคลองจัง Pass 50 623
59 12059 เด็กชายภานุวัฒน์ จันทฤทธิ์ ดรุณศึกษา Pass 50 623
60 12060 เด็กหญิงวิภาศิริ สีเผือก หมู่บ้านป่าไม้ Pass 50 623
61 12061 เด็กชาย รัฐนันท์ ก้านกิ่ง ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 51 624
62 12062 เด็กชายณัฐพล ภาคีสันต์ เจริญวัยวิทยา Pass 51 624
63 12063 เด็กชายกิตติพงศ์ ศิขิวัฒน์ วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 Pass 51 624
64 12064 เด็กหญิง สุนันทา รัตนพันธ์ บ้านหนองหว้า(ชมายนุกลู) Pass 51 624
65 12065 เด็กชายนราธิป อุระจร เสริมปัญญา Pass 51 624
66 12066 เด็กชายยศพร เเผ่นทอง เสริมปัญญา Pass 51 624
67 12067 เด็กชายกฤษฎา จันทร เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 51 624
68 12068 เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขใส โรงเรียนบ้านปากแพรก Pass 51 624
69 12069 เด็กชายภูริภัทร ชูเกิด สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2บ้านสำนักไม้เรียบ Pass 51 624
70 12070 เด็กหญิง จีราภรณ์ ขันยอด เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 51 624
71 12071 เด็กชายธีรภัทร รังสิมันต์รัตน์ เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 51 624
72 12072 เด็กชาย เขษมศักดิ์ ทั่วจบ เจริญวัยวิทยา Pass 51 624
73 12073 เด็กชายวรเทพ ก่อทอง วัดก้างปลา Pass 51 624
74 12074 เด็กชายชาคริต ยิ่งคำนึง กาญจนศึกษา Pass 51 624
75 12075 เด็กหญิง ปุณยวีร์ คุมพล รัตนศึกษา Pass 51 624
76 12076 เด็กชายปฏิพัทธิ์ สุภากุล เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 51 624
77 12077 เด็กชาย วชิรวิทย์ คงทอง เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 51 624
78 12078 เด็กชายธนกร แก้วอุดม กาจนศึกษา Pass 51 624
79 12079 เด็กชายณัฐนันท์ นุ้ยนุ่น เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 51 624
80 12080 เด็กชาย ณครัตน์ ศรีใย อนุบาลวริศสา Pass 51 624
81 12081 เด็กชายศิรสิทธิ์ โพธิ์ศรีทอง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 52 625
82 12082 เด็กหญิง วนันญา ไชยแก้ว สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 52 625
83 12083 เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์วุ่น วัดลำนาว Pass 52 625
84 12084 เด็กชายศิวกรณ์ คุ้มโยธิน เทศบาลวัดชัยชุมพล Editing 52 625
85 12085 เด็กหญิง วิภารัตน์ เพ็งประพันธ์ วัดสำนักขัน Pass 52 625
86 12086 เด็กชาย วทัญญู ชูเมือง ทัศนาวลัย Pass 52 625
87 12087 เด็กชายกิตติกวิน ตันติกาญจนา เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 52 625
88 12088 เด็กชายธราเทพ หยู่ขำ โรงเรียนดรุณศึกษา 2 Pass 52 625
89 12089 เด็กหญิงชญานันท์ การดี บ้านปากแพรก Pass 52 625
90 12090 เด็กชายคุณานนต์ จาบรรณ์ รัตนศึกษา Pass 52 625
91 12091 เด็กชาย ชาญณรงค์ เพชรที่วัง บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 52 625
92 12092 เด็กหญิงธยานิศา จิตบรรจง บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 52 625
93 12093 เด็กชายณัฐพล นาคร อนุบาลโซ่พิสัย Pass 52 625
94 12094 เด็กชาย ธนวัฒน์ เพ็งจันทร์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 52 625
95 12095 เด็กหญิงชนัญธิดา บุญโยดม ราษฎร์ประชาอุทิศ Pass 52 625
96 12096 เด็กหญิงเปมิกา ชุมภูทอง สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 52 625
97 12097 เด็กหญิง กัญจนาภรณ์ หนูเขียว เทศบาลวัดธรรมิการาม Pass 52 625
98 12098 เด็กหญิง อรอุมา รักษามั่น บ้านปากแพรก Pass 52 625
99 12099 เด็กชายปวเรศ แป้นเจริญ บ้านหญ้าปล้อง Pass 52 625
100 12100 เด็กชายพงศ์ศิริ ผุดพัฒน์ บ้านหญ้าปล้อง Pass 52 625
101 12101 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ผุดพัฒน์ บ้านหญ้าปล้อง Pass 53 626
102 12102 เด็กชายศิวดล สามารถ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 53 626
103 12103 เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วอุดม เสริมปัญญา Pass 53 626
104 12104 เด็กชายภูวดล เบญจวิทยาธรรม ชัยชุมพล Pass 53 626
105 12105 เด็กชายศุภกฤต ช่วยรอด ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 53 626
106 12106 เด็กชาย? นักรบ? จง?เกษม? เทศบาล?วัดโคกสะท้อน? Pass 53 626

แสดงผลหน้า 20 คน | แสดงผลทั้งหมด
** สถานะ Editing หมายถึง ข้อมูลไม่ครบ รอการแก้ไข >> Click!! ติดต่อขอแก้ไขข้อมูล