ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนประเภททั่วไป ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา MIS_YEAR

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน สถานะ ห้องสอบที่ ห้อง
1 10001 เด็กหญิงพนิดา ปิยัง วัดสำนักขัน Pass 1 411
2 10002 เด็กหญิงนันท์นภัส ทองคงใหม่ รัตนศึกษา(ชายเขา) Pass 1 411
3 10003 เด็กหญิงพิชญาพร ชุมพงศ์ สหมิตรบำรุง Pass 1 411
4 10004 เด็กชาย ภัทร์ธรเอก โมรา เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 1 411
5 10005 บัณฑิตา ศิริศักดิ์วัฒนา สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 1 411
6 10006 เด็กหญิงสิรภัทร คำแหง รัตนศึกษา Pass 1 411
7 10007 เด็กหญิงอัสมา เสียมไหม สหมิตรบำรุง Pass 1 411
8 10008 เด็กชายภูริพัศก์ แผ่นทอง ชุมชนบ้านนาวา Pass 1 411
9 10009 ธันยชนก หอมชื่น เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 1 411
10 10010 เด็กหญิงพีรยา ใบลาภ รัตนศึกษา Pass 1 411
11 10011 เด็กหญิง ศิรประภา สุภาพ โสทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Pass 1 411
12 10012 เด็กชายรัตพล เอี่ยมวงศ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 1 411
13 10013 เด็กหญิง สิริวิณี จันทร์ทอง บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 1 411
14 10014 เด็กหญิงณิชนันทร์ เกลี้ยงมณี สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 1 411
15 10015 เด็กหญิงกชพร คงทองเมือง สหมิตรบำรุง Pass 1 411
16 10016 เด็กหญิงจรรยมนฑร์ อ่อนเกตุพล รัตนศึกษา Pass 1 411
17 10017 เด็กหญิงปุณยวีร์ ระดาวุธ ตันติวัตร Pass 1 411
18 10018 เด้กหญิงอภิสรา เดชสถิตถ์ เจริญวิทยา Pass 1 411
19 10019 เด็กหญิงรัชกร เรืองเอียด สหกรณ์กสิกรรมทุ่งสง Pass 1 411
20 10020 เด็กหญิงศิริวิมล บุตรครุฑ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 1 411
21 10021 เด็กหญิงรติกาล หวานดี สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 2 412
22 10022 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีจันทร์ บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 2 412
23 10023 เด็กหญิงพรรณวดี โกยกุล รัตนศึกษา(ชายเขา) Pass 2 412
24 10024 เด็กหญิง ณัฐพร ชิเดนทรีย์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 2 412
25 10025 เด็กชายชิษณุพงศ์. ไอยราคม รัตนศึกษา Pass 2 412
26 10026 เด็กหญิงชฎารัตน์ ธนูศิลป์ กาญจนศึกษ Pass 2 412
27 10027 เด็กหญิงพิชชาพร พรหมวัณรัตน์ บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 2 412
28 10028 เด็กหญิงธัญชนก ทองคำชุม เสริมปัญญา Pass 2 412
29 10029 เด็กหญิง วันสิริ ทองเนื้อห้า โรงเรียนบ้านหน้าเขา Pass 2 412
30 10030 เด็กชายคุณานนต์ บังทอง บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 2 412
31 10031 เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยปอง กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 2 412
32 10032 เด็กหญิงวรวรรณ วังบุญคง วัดทุ่งโพธิ์ Pass 2 412
33 10033 เด็กชายปาฏิหาริย์ ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลรัษฎา Pass 2 412
34 10034 เด็กชาย ณพพล สังขโชติ กาญจนศึกษา Pass 2 412
35 10035 เด็กหญิงเกสริน คงเรือง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 2 412
36 10036 เด็กชายชวณิชย์ กรุงแก้ว เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 2 412
37 10037 เด็กหญิงกัลยกร บุญชู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 2 412
38 10038 เด็กชายมนัสกร คีรีเดช กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 2 412
39 10039 เด็กหญิง สุชัญญา โตคชเวช วัดเทวสิทธฺ์ Pass 2 412
40 10040 เด็กชายณรงรัค์ตน์ นุ่มนวล เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 2 412
41 10041 เด็กหญิงธนัชพร รามณี ดรุณศึกษา2 Pass 3 415
42 10042 เด็กหญิงธิดารักษ์ ชนะคช รัตนศึกษา Pass 3 415
43 10043 เด็กชาย นราวิชญ์ คชวรรณ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 3 415
44 10044 เด็กหญิง กัณฐิกา ราชคงเเก้ว บ้านบนควน Pass 3 415
45 10045 เด็กชายณัฏฐชาติ อนุรักษ์ ดรุณศึกษา 2 Pass 3 415
46 10046 เด็กชายศุภณัช แววศักดิ์ รัตนศึกษา Pass 3 415
47 10047 เด็กหญิง กมลวรรณ จันสีนาค เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 3 415
48 10048 เด็กชายธนกฤตอารีรักษ์ กาญจนศึกษา Pass 3 415
49 10049 เด็กชาย ภูชิต เพชรบริสุทธ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 3 415
50 10050 เด็กชายกฤตภาส ชูช่วยสุวรรณ รัตนศึกษาชายเขา Pass 3 415
51 10051 เด็กหญิงณภัทร ชูแก้ว เทศบาลวัดชัยขุมพล Pass 3 415
52 10052 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ชูไชยยัง วัดนาหมอบุญ Pass 3 415
53 10053 ้เด็กชายกัปตัน สมถวิล วัดท่ายาง Pass 3 415
54 10054 เด็กชายธนาเทพ ทั่วจบ ชัยชุมพล Pass 3 415
55 10055 เด็กชายจิรพัฒน์ สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทย์ Pass 3 415
56 10056 เด็กหญิงภัทราภรณ์ นกมีชัย เสริมปัญญา Pass 3 415
57 10057 เด็กหญิงภัทรภร ไพริน รัตนศึกษา Pass 3 415
58 10058 เด็กหญิงชญานิศ เพชรเกื้อ เสริมปัญญา Pass 3 415
59 10059 เด็กชายกันตวิชญ์ นุมาศ ตันติวัตร Pass 3 415
60 10060 เด็กหญิงอรวรา ชอบผล เจริญวิทยา Pass 3 415
61 10061 เด็กหญิงนพัชกร คงนคร ตันติวัตร Pass 4 421
62 10062 ด.ช.เศรษฐพจศ์ เพ็ชรมาก สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 4 421
63 10063 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ผลบรรจง บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 4 421
64 10064 เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนบุรี กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 4 421
65 10065 เด็กหญิงญานิกา บุญเกื้อ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 4 421
66 10066 เด็กหญิงณัฐศิณีย์ ศรีภูมราช นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช Pass 4 421
67 10067 เด็กชายธนภัทร บ้านสามัคคีธรรม Pass 4 421
68 10068 เด็กหญิง มะลิวรรณ ศรีสวัสดิ์ ตันติวัตร Pass 4 421
69 10069 เด็กหญิง กมลลักษณ์ สุขบุญทอง บ้านสามัคคีธรรม Pass 4 421
70 10070 เด็กหญิงกัญญพัชร ส้มเขียวหวาน เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 4 421
71 10071 เด็กชาย วุฒิศักดิ์ เพชรแก้ว องค์การสวนยาง2 Pass 4 421
72 10072 เด็กชายภาณุพงศ์ วงศาเอียด ตันติวัตร Pass 4 421
73 10073 เด็กชายพงศกร พันธ์ผูก บ้านเขาตาว Pass 4 421
74 10074 เด็กหญิงภิญญามาศ สาระอาภรณ์ บ้านเกาะปราง Pass 4 421
75 10075 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ นวลอ่อน บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 4 421
76 10076 เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ นามวิชา วัดเทวสิทธิ์ Pass 4 421
77 10077 เด็กชาย ศิรวิชญ์ เมฆสว่าง ดรุณศึกษา2 Pass 4 421
78 10078 เด็กหญิงปรีญาภรณ์ นุ่นซ้าย กาญจนศึกษา Pass 4 421
79 10079 เด็กหญิง กฤษดารินทร์ กิจบุรณทรัพย์ โรงเรียนเสริมปัญญา Pass 4 421
80 10080 เด็กชาย สวภัทร เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 4 421
81 10081 เด็กหญิงณิชากานต์ สิทธิดำรงค์ วัดวังหีบ Pass 5 422
82 10082 เด็กหญิงศิริพร สุขโพธิ์ บ้านควนโตน Pass 5 422
83 10083 เด็กชายกฤติพัฒ สวัสดี ตันติวัตร Pass 5 422
84 10084 เด็กหญิงพิชญ์สินี วังบัวทอง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 5 422
85 10085 เด็กหญิงปรีญาพรรณ นุ่นซ้าย กาญจนศึกษา Pass 5 422
86 10086 เด็กชาย วชิรวิทย์ นาคเทวัน ตันติวัตร Pass 5 422
87 10087 ด.ญ.ธนัชชา เกิดมีทรัพย์ ส.อบจ.2 บ้านสำนักไม้เรียบ อ.จุฬาภรณ์..จ.นครศรีธรรม Pass 5 422
88 10088 เด็กชาย รัตนพรหม พรหมดนตรี บ้านหน้าเขา Pass 5 422
89 10089 เด็กชายภานุพงษ์ บำรุงศรี บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 5 422
90 10090 เด็กชายเดชาชาติ ชัยชนะ รัตนศึกษา Pass 5 422
91 10091 เด็กหญิงกชมน ขวัญคีรี วัดมัชฌิมภูผา Pass 5 422
92 10092 เด็กหญิงพรรณวษา กิตติอัครเสถียร ดรุณศึกษา Pass 5 422
93 10093 เด็กหญิงอภิชญา ปานคง ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 5 422
94 10094 เด็กชายภัทราวุธ มณีโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 5 422
95 10095 เด็กหญิง ธันย์ชนก อำนักมณี โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 5 422
96 10096 เด็กหญิง จีราวรรณ คูหามณีรัตน์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 5 422
97 10097 เด็กหญิงเขมจิรา หนูสังข์ บ้านชะอวด Pass 5 422
98 10098 เด็กชายสุธิมนต์ เพ็ชรคง บ้านบ่อมอง Pass 5 422
99 10099 เด็กหญิงศุจินทรา สุชาติพงษ์ กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 5 422
100 10100 เด็กชายธีร์กวิน สุขใส รัตนศึกษา Pass 5 422
101 10101 เด็กชาย สุริยะ มาศแสวง เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 6 423
102 10102 เด็กหญิงณัฐวศา บุญชู วัดธรรมเผด็จ Pass 6 423
103 10103 เด็กหญิง สุชานันท์ รอดเนี่ยว ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 6 423
104 10104 เด็กหญิงสิริวิภา ศรีนอง วัดก้างปลา Pass 6 423
105 10105 เด็กชายณัฐกิตติ์ ไชยสุวรรณ ดรุณศึกษา2 Pass 6 423
106 10106 เด็กชายธนาธิป ปานสีนุ่น วัดคงคาเจริญ Pass 6 423
107 10107 เด็กชายพลอธิป สุขใส สุมณฑาศึกษา Pass 6 423
108 10108 เด็กชาย ณัฐภัทร คงขำ มนต์หทัย Pass 6 423
109 10109 เด็กชายชยพล ไชยะ ราชประชานุเคระห์ 6 Pass 6 423
110 10110 เด็กหญิงขวัญจิรา จันทร์แก้ว วัดธรรมเผด็จ Pass 6 423
111 10111 เด็กหญิงปวริศา จันทะระ ตันติวัตร Pass 6 423
112 10112 เด็กหญิงอัญชิษฐา คงทองแก้ว เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 6 423
113 10113 เด็กชายรติพงษ์ ริยาพันธ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 6 423
114 10114 เด็กหญิงศศินิภา ทองเนื้อเก้า เสริมปัญญา Pass 6 423
115 10115 ด.ช นิธิกร กุศลสุข โรงเรียนทุ่งสง Pass 6 423
116 10116 เด็กชายวรทัต จันทร์อุดม เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 6 423
117 10117 เด็กหญิงพลอยตการ กิ่งแก้ว เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 6 423
118 10118 เด็กหญิงวริศรา ศรีอินทร์ บ้านเกาะปราง Pass 6 423
119 10119 เด็กหญิงสิริวิมล รักษาสัตย์ บ้านนาตาแย้ม Pass 6 423
120 10120 เด็กหญิงวรัทยา เลี้ยงพรหม สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 6 423
121 10121 กัญญาภัค แมลงภู่ทอง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 7 424
122 10122 เด็กชาน รขต ฮวดศรี เทศบาลบ้านบางเหนียว Pass 7 424
123 10123 เด็กชายพงศ์ภรณ์ รัตนา เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 7 424
124 10124 เด็กชายอัมรินทร์ สุริยะฝ่าย บ้านจำปา Pass 7 424
125 10125 เด็กชายพิทวัส คงจ้อย วัดมัชฌิมภูผา Pass 7 424
126 10126 เด็กหญิงกชพร ชูทอง วัดสำนักขัน Pass 7 424
127 10127 เด็กหญิงกัญญาภัค แพรกปาน รัตนศึกษา Pass 7 424
128 10128 เด็กหญิง รัตนมณี จอมเพ่ง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 7 424
129 10129 เด็กหญิงงามจิตต์ นนตานอก เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 7 424
130 10130 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เเสงจันทร์เเก้ว เสริมปัญญา Pass 7 424
131 10131 เด็กชายนันธวุฒิ รักษาเเก้ว วัดธรรมเผด็จ Pass 7 424
132 10132 เด็กชายสุวิจักษณ์ รัตนพันธุ์ ตันติวัตร Pass 7 424
133 10133 เด็กหญิง บุณยานุช เเซ่อุ้ย ดรุณศึกษา Pass 7 424
134 10134 เด็กชายภัติยะ ไชยะ เจริญวิทยา Pass 7 424
135 10135 เด็กชายกฤตยชญ์ โกมารทัต รัตนศึกษา Pass 7 424
136 10136 เด็กหญิงชุติมณฑน์ แก้ววิเชียร ดรุณศึกษา Pass 7 424
137 10137 ด.ช.หาญณรงค์ เเก้วหนู เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 7 424
138 10138 เด็กหญิง ธนิษฐา สุขจันทร์ บ้านเกาะยวน Pass 7 424
139 10139 เด็กหญิงอรอุมา สะคุนา วัดนิคมคีรี Pass 7 424
140 10140 เด็กชายกิตฐินันท์ ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 7 424
141 10141 เด็กหญิงฐิติรัตน์ มณีโชติ รัตนศึกษา Pass 8 425
142 10142 เด็กหญิงพิชญาภา สุขสงวน ดรุณศึกษา Pass 8 425
143 10143 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สำนุตโต สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 8 425
144 10144 เด็กหญิงอัยริษา รอดตัว รัตนศึกษา Pass 8 425
145 10145 ด.ช. จิรเมธ รักษ์ยศ วัดก้างปลา Pass 8 425
146 10146 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ทองสงโสม เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 8 425
147 10147 เด็กชาย ศิวกร แก้วงาม เสริมปัญญา Pass 8 425
148 10148 เด็กชายอชิระ เกื้อกูล วัดธรรมเผด็จ Pass 8 425
149 10149 เด็กชายศักรินทร์ คงเพ็ง บ้านหนองศรีจันทร์ Pass 8 425
150 10150 เด็กชายพงศ์พล กลิ่นพงศ์ รัตนศึกษา Pass 8 425
151 10151 เด็กชายกิตติคุณ มีสิงห์ ดรุณศึกษา Pass 8 425
152 10152 เด็กหญิงญาณิศา เพชรสีเงิน เสริมปัญญา Pass 8 425
153 10153 เด็กชายปฐพี บุญเวศน์ โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ Pass 8 425
154 10154 เด็กชายอธิป เพ็ชรแกมแก้ว เสริมปัญญา Pass 8 425
155 10155 เด็กชายปรวัฒน์ เพชรสถิตย์ บ้านหนองหว้า(ชะมายนุกูล) Pass 8 425
156 10156 เด็กชายปัญญ์นภัทร ไชโย รัตนศึกษา(ชายเขา) Pass 8 425
157 10157 เด็กหญิงวิมลพร รัตนพันธุ์ อนุบาลพังงา Pass 8 425
158 10158 เด็กหญิงธนัชพร แก้วสวัสดิ์ ดรุณศึกษา2 Pass 8 425
159 10159 เด็กชายณัฐพงศ์ พูนประสิทธิ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 8 425
160 10160 เด็กชายนนทภัทร กำเนิดรักษา ดรุณศึกษา 2 Pass 8 425
161 10161 เด็กชายจักรภัทร เกิดแย้ม เทศบาลวัดชัยชุมผล Pass 9 426
162 10162 เด็กหญิง จินตารัตน์ สมทรง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 9 426
163 10163 เด็กหญิงชลลดา ปูหู บ้านคอกช้าง Pass 9 426
164 10164 เด็กชายชนกันต์ สิงชิววงศ์ รัตนศึกษา Pass 9 426
165 10165 เด็กหญิงจีรนุช นุ่นจุ้ย ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 9 426
166 10166 เด็กหญิงกรณิศ ไกรแคว้น สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 9 426
167 10167 เด็กหญิงลภัสรดา ศรีอรัญ รัตนศึกษา(ชายเขา) Pass 9 426
168 10168 เด็กชายฐิติพงศ์ พูนประสิทธิ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 9 426
169 10169 เด็กหญิงปิณิดา วัดถารมย์ บ้านวังใส Pass 9 426
170 10170 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ชุมหนู ดรุณศึกษา ร่อนพิบูลย์ Pass 9 426
171 10171 เด็กหญิงนิชานันท์ ชำนาญมาก รัตนศึกษา Pass 9 426
172 10172 เด็กหญิงนาตาลี นุ่นจุ้ย ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 9 426
173 10173 เด็กหญิง ประพาภรณ์ คงเจริญ ตันติวัตร Pass 9 426
174 10174 เด็กหญิงชาลิสา รักษาชล ดรุณศึกษา Pass 9 426
175 10175 เด็กชาย จีรภัทร ฤทธิชัย บ้านหนองหว่า(ชมายนุกูล) Pass 9 426
176 10176 เด็กหญิงมนสิชา จันมณี วัดสมควร Pass 9 426
177 10177 เด็กชายสรวิชญ์ วีระสุข บ้านปากแพรก Pass 9 426
178 10178 เด็กหญิงปรียาภัทร์ สุขยูง โรงเรียนเสริมปัญญา Pass 9 426
179 10179 เด็กหญิง อนัญญา แกล้วลำหัด เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 9 426
180 10180 เด็กชาย ธราธร สุวรรณพันธ์ เทศบาลวัดโค้กสะท้อน Pass 9 426
181 10181 เด็กหญิงธนาภา สุวรรณวงศ์ โรงเรียนรัตนศึกษา Pass 10 427
182 10182 เด็กหญิงสิริวิมล ช่วยคงทอง กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 10 427
183 10183 เด็กชายศุภกรณ์ มณีฉาย กาญจนศึกษา Pass 10 427
184 10184 เด็กหญิงฐิตารีย์ ชำนาญกิจ บ้านวังใส Pass 10 427
185 10185 เด็กชายฐานันดร ชูเรือง ร่อนพิบูลย์วิทยา Pass 10 427
186 10186 เด็กหญิงชนากานต์ คชปักษี บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 10 427
187 10187 เด็กหญิงพีรกานต์ ใยทอง กาญจนศึกษา Pass 10 427
188 10188 เด็กชายธนภัทร คงกะพันธ์ กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 10 427
189 10189 เด็กหญิงปัทมภรณ์ ปานเมือง เสริมปัญญา Pass 10 427
190 10190 เด็กชาย ปิยพัทธ์ ทิพย์สุขุม เสริมปัญญา Pass 10 427
191 10191 เด็กชายธวัชชัย ไชยทอง บ้านปากเเพรก Pass 10 427
192 10192 เด็กชายพัสกร มณีโชติ ดรุณศึกษา Pass 10 427
193 10193 เด็กหญิงแพรวา ยอดธรรม บ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล) Pass 10 427
194 10194 เด็กชายฉตร รัตนคช รัตนศึกษา Pass 10 427
195 10195 เด็กหญิง ทอแสงรัศมี ทองแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 10 427
196 10196 เด็กหญิงทิพย์ธิดา รัตนพันธ์ เสริมปัญญา Pass 10 427
197 10197 เด็กหญิงมนต์นภา สิงห์ไกร กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 10 427
198 10198 เด็กชายพชรพล ศิริพรหม กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 10 427
199 10199 เด็กหญิงพัทธนันท์ ครุฑคง รัตนศึกษา Pass 10 427
200 10200 เด็กชาย สิรภพ ทองเนื้อห้า กาญจนศึกษา Pass 10 427
201 10201 เด็กหญิงจารวี อักษรนำ รัตนศึกษา Pass 11 431
202 10202 เด็กหญิงอัญชลิกา จันหนู บ้านหนองปลิง Pass 11 431
203 10203 เด็กชาย พงศกร เพียรดี เสริมปัญญา Pass 11 431
204 10204 เด็กชายปัณณวิชญ์ ไหมพรหม โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม Pass 11 431
205 10205 เด็กหญิง กัญญ์วรา รัตนบุรี บ้านคลองเสาเหนือ Pass 11 431
206 10206 เด็กชายภัคพล จันทร์ชู ดรุณศึกษา Pass 11 431
207 10207 เด็กหญิงณัฐธยาน์ พิบูลย์ โรงเรียนวัดเขากลาย Pass 11 431
208 10208 เด็กชายวรปรัชญ์ สวัสดิ์ธานี กาญนศึกษา Pass 11 431
209 10209 เด็กหญิงณิชมน สังข์ปิด เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 11 431
210 10210 เด็กหญิงกุลภรณ์ วังขุนพรหม วัดนาหมอบุญ Pass 11 431
211 10211 เด็กหญิง ปณิตา ณ สกุล กาญจนศึกษา Pass 11 431
212 10212 กฤตพร พุ่มชัย วัดควนชม Pass 11 431
213 10213 เด็กหญิงชมพูนุช สการันต์ เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 11 431
214 10214 เด็กหญิงพัชรพร โมสิกานนท์ บ้านไร่มุสลิม Pass 11 431
215 10215 เด็กชายศุภณัฐ ยะพงค์ วัดลำนาว Pass 11 431
216 10216 เด็กหญิงปพิชญา รัตนพันธ์ รัตนศึกษา Pass 11 431
217 10217 เด็กชายเกียรติภูมิ สุวรรณภักดี ดรุณศึกษา 2 Pass 11 431
218 10218 เด็กหญิงลักษมณ สิทธิศักดิ์ รัตนศึกษา Pass 11 431
219 10219 เด็กหญิงรมิดา สุขอนันต์ ร.ร.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 11 431
220 10220 ้เด็กหญิง ศุภดา ใหมอ่อน เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 11 431
221 10221 เด็กชายนราธิป เวฬุบรรพ ตันติวัตรi Pass 12 432
222 10222 เด็กหญิงธัญชนก เชื้อชั้น รัตนศึกษา Pass 12 432
223 10223 เด็กชายทินกฤต วังขุนพรหม วิทยานุเคราะห์ Pass 12 432
224 10224 เด็กชายคณาธิป ชูสงคราม ดรุณศึกษา Pass 12 432
225 10225 เด็กหญิงวริษฐา สุวรรณา รัตนศึกษา Pass 12 432
226 10226 เด็กชายกิตติพศ กิจบำเพ็ญ รัตนศึกษา Pass 12 432
227 10227 ด.ญ.วนัชพร มาลีรักษ์ เทศบาลบ้านนาเเหนือ Pass 12 432
228 10228 ดช.ปภาวิน สุขศรี เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 12 432
229 10229 เด็กหญิง ณัฏฐริกา อักษรพิทักษ์ วัดเทวสิทธิ์ Pass 12 432
230 10230 เด็กชายภูธิเดช วิริยะ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 12 432
231 10231 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โบศรี ดรุณศึกษา Pass 12 432
232 10232 เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วนำ วัดก้างปลา Pass 12 432
233 10233 เด็กชายทินภัทร หนูเกลี้ยง บ้านใสหินตั้ง Pass 12 432
234 10234 เด็กชายภัทรพล แสวงโลก บ้านนาตาแย้ม Pass 12 432
235 10235 เด็กชายกิตติภัฎ ถือทอง บ้านคอกวัว Pass 12 432
236 10236 เด็กหญิงปพิชญา ฤทธิ์มาก กาญจนศึกษา Pass 12 432
237 10237 เด็กหญิงเสาวณีย์ วุฒิกรณ์ บ้านเหนือคลอง Pass 12 432
238 10238 ด.ช.นเรศ ชูนวล เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 12 432
239 10239 เด็กหญิงวริสา ยี่เส้ง บ้านควนโตน Pass 12 432
240 10240 ด.ญพิชามญชุ์ ดำเพ็ง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 12 432
241 10241 เด็กชาย พชรพล ลอยลม บ้านเขาฝ้าย Pass 13 433
242 10242 เด็กหญิงไปรยา กำจร โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล) Pass 13 433
243 10243 เด็กชายวชิรวิชญ์ สุวรรณน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดโค้กสะท้อน Pass 13 433
244 10244 เด็กชาย ธนกฤต รามนาถ์ รัตนศึกษา Pass 13 433
245 10245 เด็กชาย ธนกร รามนาถ์ รัตนศึกษา Pass 13 433
246 10246 เด็กชายณัฐวุฒิ พะเนินศรี ร่อนพิบูลย์ Pass 13 433
247 10247 เด็กหญิงกชวรรณ์ ชุมจันทร์ ดรุณศึกษา 2 Pass 13 433
248 10248 เด็กชายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศรี ดรุณศึกษา 2 Pass 13 433
249 10249 เด็กชายรณกฤต ศรีวิไลย โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 13 433
250 10250 เด็กหญิงพัฒสิณี รัตนคช รัตนศึกษา Pass 13 433
251 10251 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คงคานนท์ ดรุณศึกษา 2 Pass 13 433
252 10252 ดช.ธนชัย อุบลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย Pass 13 433
253 10253 เด็กชายธราเทพ คงศรี ดรุณศึกษา Pass 13 433
254 10254 ด.ช.พันกร ชูนวล เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 13 433
255 10255 เด็กหญิงณิชากานต์ คงรอด ดรุณศึกษา 2 Pass 13 433
256 10256 เด็กหญิงวราภรณ์ สวัสดี บ้านหนองท่อม Pass 13 433
257 10257 เด็กหญิง สิริมาศ เพ็ชรพัว บ้านหนองหว้าสมายนุกูล Pass 13 433
258 10258 เด็กชายสรวิชญ์ ไกรนรา บ้านหนองคล้า Pass 13 433
259 10259 เด็กหญิงธัญชนก เงินอนันต์ กาญจนศึกษา Pass 13 433
260 10260 ด.ญ.ณิชนันท์ แสงกล้า วัดเทพนมเชือด Pass 13 433
261 10261 เด็กหญิงบุณยาพร ขลิบศรีแก้ว บ้านบ่อมอง Pass 14 434
262 10262 เด็กหญิง ปิยปัฐน์ จิตรวิบูลย์ รัตนศึกษา Pass 14 434
263 10263 ด.ช.ธนวัฒน์ มีบัว วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา Pass 14 434
264 10264 ด.ช.ศักย์ศรณ์ เจริญฤทธิ์ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 14 434
265 10265 เด็กชายนครินทร์ หนูขาว กาญจนศึกษา Pass 14 434
266 10266 เด็กชายพีรพัฒน์ วงสาเอียด สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 14 434
267 10267 เด็กชายหัตถกิจ แสนสงคราม เจริญวิทยา Pass 14 434
268 10268 เด็กชายศรศักดิ์ เเก้วลำหัด เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 14 434
269 10269 เด็กชายสิทธิพงษ์ สำเนียงหวาน รัตนศึกษา Pass 14 434
270 10270 เด็กชาย ปฏิวัติ ทองพริก มนต์หทัย Pass 14 434
271 10271 เด็กหญิงกนกวรรณ พะเนินศรี วัดสมัยสุวรรณ Pass 14 434
272 10272 เด็กชายพลกฤต เกือกทอง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 14 434
273 10273 เด็กชาย ธนายุต ทรงแก้ว เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 14 434
274 10274 เด็กหญิง นภัสสร สุขน้อย เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 14 434
275 10275 เด็กหญิงณัฐภัสสร แก้ววิจิตร วัดทุ่งโพธิ์ Pass 14 434
276 10276 เด็กชายก้องภพ ขวัญเมือง เสริมปัญญา Pass 14 434
277 10277 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อันประสิทธิ์ ตันติวัตร Pass 14 434
278 10278 เด็กหญิงภัชริญญา หนูปาน ดรุณศึกษา 2 Pass 14 434
279 10279 เด็กหญิงจิรัชญา หนูในน้ำ วัดธรรมเผด็จ Pass 14 434
280 10280 เด็กหญิง ณัฐชญา สังขอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 14 434
281 10281 เด็กชายธีรภัทร สิขิวัฒน์ วัดธรรมเผด็จ Pass 15 435
282 10282 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชอบทำกิจ บ้านชายคลอง Pass 15 435
283 10283 เด็กชายปัญญาวุธ เกสรินทร์ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 15 435
284 10284 เด็กหญิง อภิชญา ชุมทอง บ้านห้วยหาร Pass 15 435
285 10285 เด็กชายธนกฤต ช่วยนวล กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 15 435
286 10286 เด็กหญิง กรชนก เกตุแก้ว ตันติวัตร Pass 15 435
287 10287 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีระษา โรงเรียนกาญจนศึกษา Pass 15 435
288 10288 เด็กชายศิวนนท์ ศรีปานาค เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 15 435
289 10289 เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์สุข บ้านเกาะปราง Pass 15 435
290 10290 เด็กหญิงณิชกานต์ กุศลสุข วัดสำนักขัน Pass 15 435
291 10291 เด็กหญิงกตัญชลี สุดถนอม วัดเขากลาย Pass 15 435
292 10292 เด็กหญิง ภัชราวดี หมื่นนคร มหาราช 3 Pass 15 435
293 10293 เด็กหญิงณกัญญา สุชาติพงษ์ บ้านหนองหว้า(ชมายนุกลู) Pass 15 435
294 10294 เด็กหญิงสุธาสินี ปรีชา เสริมปัญญา Pass 15 435
295 10295 เด็กหญิงศิรประภา ศีรีภาพ กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 15 435
296 10296 เด็กชายพงศพัศ ช่วยแสง บ้านคอพรุ Pass 15 435
297 10297 เด็กชายรังสรรค์ ชูดวง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 15 435
298 10298 ด.ช. อดิเทพ คำสีสุข บ้านคลองเสาเหนือ Pass 15 435
299 10299 เด็กหญิงธัญชนก เซ่งเซี่ยง รัตนศึกษา Pass 15 435
300 10300 เด็กหญิงชนัญชิดา เสนน้ำเที่ยง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 15 435
301 10301 เด็กชาย ยรรยง ชนะพลชัย วัดพิศาลนฤมิต Pass 16 436
302 10302 เด็กหญิงเอมวิกา ศรีอรัญ วัดเขากลาย Pass 16 436
303 10303 ด.ช.ลัทธพล ชัยทอง มหาราช 3 Pass 16 436
304 10304 เด็กชายนันทพงศ์ แก้วทวี สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 16 436
305 10305 เด็กชาย พลกฤต รัตนสุภา บ้านน้ำพุ Pass 16 436
306 10306 เด็กชายศุภวิชญ์ สุดดวง ตันติวัตร Pass 16 436
307 10307 เด็กหญิง สุภัสสร จันทรสุวรรณ เสริมปัญญา Pass 16 436
308 10308 เด็กหญิง ชนิตา วิเชียร บ้านหนองหว้า Pass 16 436
309 10309 เด็กหญิงวรัชยา บัวทอง ดรุณศึกษา 2 Pass 16 436
310 10310 เด็กหญิงภัสสราพร ทองผุด บ้านหนองหว้า(ชะมายนุกูล) Pass 16 436
311 10311 เด็กหญิงณิชามณีมณฑ์ สุรยนันทน์ รัตนศึกษา Pass 16 436
312 10312 เด็กหญิงฉันทลักษณ์ รัตนบุรี สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 16 436
313 10313 เด็กชายปุณณวิช ทองมี บ้านหนองหว้า(ชะมายนุกูล) Pass 16 436
314 10314 เด็กหญิง วิชญาพร เพชรที่วัง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 16 436
315 10315 ด.ช ธนกฤต โอปลอด เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 16 436
316 10316 เด็กหญิงชนิกา ลาโพธิ์ บ้านคลองโอม Pass 16 436
317 10317 สุนิษา อินทรศร มนต์หทัย Pass 16 436
318 10318 เด็กชายจิตรภาณุ ดรุณศึกษา Pass 16 436
319 10319 เด็กหญิงศิริลักษณ์ โรจน์ณรงค์ สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 16 436
320 10320 เด็กหญิง ชลธิชา ทิพย์เพ็ง บ้านไสยูงปัก Pass 16 436
321 10321 เด็กหญิงปวันรัตน์ รัตนบุรี เสริมปัญญา Pass 17 437
322 10322 เด็กชายชาญชัย อ่อนจันทร์ โรงเรียนดรุณศีกษา 2 Pass 17 437
323 10323 เด็กหญิงกฤกมล จันทร์อุดม บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 17 437
324 10324 เด็กชายมงคลธรรม ขาวผ่อง โรงเรียนตันติวัตร Pass 17 437
325 10325 เด็กหญิงภัทรวดี แซ่ส่อ สังวาลย์วิท๗ Pass 17 437
326 10326 ด.ญ. ณัฐกานต์ ดำแดง เทศบาลวัดศาลามีชัย Pass 17 437
327 10327 เด็กชายแทนเทพ ทองทิพย์ เทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) Pass 17 437
328 10328 เด็กชายธนวัฒน์ แซ่โก กาญจนศึกษา Pass 17 437
329 10329 เด็กชายชนภัทร คงรอด ดรุณศึกษา Pass 17 437
330 10330 เด็กหญิง เพียงพอ สุภาพ วัดธาราวง Pass 17 437
331 10331 เด็กหญิงนภัสสร ใจหาญ เสริมปัญญา Pass 17 437
332 10332 เด็กชายศุภนัฐ ปาณียะ เทศบาลศาลามีชัย Pass 17 437
333 10333 เด็กหญิงชุติณัท หนูชุม รัตนศึกษา Pass 17 437
334 10334 เด็กชายวรเมธ ทองช่วย เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 17 437
335 10335 เด็กชายสิทธิเดช แก้วพันธ์ โรงเรียนวัดสวนพิกุล Pass 17 437
336 10336 เด็กหญิงจิราภัทร ทองรอด วัดทุ่งโพธิ์ Pass 17 437
337 10337 เด็กหญิง แพรวา นาคพลกรัง บ้านชายคลอง Pass 17 437
338 10338 เด็กหญิง สุภัสสรา ขุนศรี เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 17 437
339 10339 เด็กชายพงศกร จันทรา รัตนศึกษา Pass 17 437
340 10340 เด็กหญิงณัฐชนันท์ ชูศิริ กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 17 437
341 10341 เด็หญิงธิญาดา มุสิแดง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 18 511
342 10342 เด็กชาย พัสกร ตำปาน ดรุณศึกษา Pass 18 511
343 10343 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรีระษา บ้านบ่อมอง Pass 18 511
344 10344 เด็กชายณัฐชนน ย้อยดำ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 18 511
345 10345 เด็กชายกฤษกร จันทร์คง ร่อนพิบูลย์วิทยา Pass 18 511
346 10346 เด็กหญิง อนัญญา แก้วลำหัด เทศบาลวัดโคกสะท้อน Editing 18 511
347 10347 เด็กหญิงมนัญชยา วงศ์น้อย เจริญรัชต์ภาคย์ Pass 18 511
348 10348 เด็กหญิงนฤภร รัตนบุรี ดรุณศึกษา Pass 18 511
349 10349 เด็กหญิงกัญญาภัค ทองดี รัตนศึกษาชายเขา Pass 18 511
350 10350 เด็กชายพรเทพ แซ่บ่าง วัดราษฎร์ประดิษฐ์ Pass 18 511
351 10351 เด็กหญิงจิดาภา มณีฉาย กาญจนศึกษา Pass 18 511
352 10352 เด็กหญิง ปริณดา วิฑูรย์พันธ์ บ้านคลองโอม Pass 18 511
353 10353 เด็กหญิงผาติรัตน์ ระวิวงศ์ บ้านเกาะปราง Pass 18 511
354 10354 เด็กชาย พิชยุตม์ ชำนาญแป้น ดรุณศึกษา2(จุฬาภรณ์) Pass 18 511
355 10355 เด็กชายปรเมศวร์ ใจกระจ่าง วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา Pass 18 511
356 10356 เด็กหญิงณิชานันทน์ ชัยชนะ ตันติวัตร Pass 18 511
357 10357 เด็กชาย ธนกร ขาวผ่อง เสริมปัญญา Pass 18 511
358 10358 เด็กหญิง อรปรียา หนูพระอินทร์ เทศบาลชัยชุมพล Pass 18 511
359 10359 เด็กหญิงญาณิษา ชนมนัส เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 18 511
360 10360 เด็กหญิงไอลดา แซ่เตียว โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 18 511
361 10361 เด็กชายณฐวรรธน์ เดโช ตันติวัตร Pass 19 522
362 10362 เด็กชายรพลช ละอองโชค กาญจนศึกษา Pass 19 522
363 10363 เด็กชายกตัญญู สิทธิการ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 19 522
364 10364 เด็กชายกันตพัฒน์ ไอยราคม รัตนศึกษา Pass 19 522
365 10365 เด็กหญิงวรนุช เสือน้อย กาญจนศึกษา Pass 19 522
366 10366 เด็กชายถิรพงศ์ สินไพบูลย์วงศ์ สุขสวัสดิ์วิทยา Pass 19 522
367 10367 เด็กชายจิรศักดิ์ ศรีจันทร์ บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 19 522
368 10368 เด็กหญิงสุชาดา ดวงงาม สังวาลย์วิท๗ Pass 19 522
369 10369 เด็กชาย พีรวิชญ์ จันทร์แก้ว บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 19 522
370 10370 ดญ พรกนก สุขแก้ว เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 19 522
371 10371 เด็กหญิงณัจฉรียา ไชยคชบาล เจริญวัยวิทยา Pass 19 522
372 10372 เด็กหญิง นรินทร์พร หัสวงกรด ชุมชนวัดสำโรง Pass 19 522
373 10373 เด็กหญิงพัชรพร ชนะคช เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 19 522
374 10374 เด็กชายวรยุทธ หอมเกตุ กาญจนศึกษา Pass 19 522
375 10375 เด็กหญิงกัณญาพัตร กลีบแก้ว บ้านเกาะยวน Pass 19 522
376 10376 เด็กหญิงวิยดา โพธิ์อยู่ ตันติวัตร Pass 19 522
377 10377 เด็กหญิงนลิณทิพย์ ทองผุด เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 19 522
378 10378 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ บรรจงช่วย ตันติวัตร Pass 19 522
379 10379 เด็กชาย กฤษณ สามารถ กาญจนศึกษา Pass 19 522
380 10380 เด็กชาย ปฐมพงค์ ศรีสุขใส เสริมปัญญา Pass 19 522
381 10381 เด็กหญิงพระนาง เรืองจันทร์ รัตนศึกษา Pass 20 523
382 10382 เด็กชาย เดชณรงค์ แก้วศรีนวล มนต์หทัย Pass 20 523
383 10383 เด็กหญิงพิชญ์สินี ริยาพันธ์ วัดลำนาว Pass 20 523
384 10384 เด็กหญิงสุพรรษา จันทรัตน์ บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 20 523
385 10385 เด็กหญิง เกศศิรินทร์ ด้วงสิน โรงเรียนเสริมปัญญา Pass 20 523
386 10386 เด็กหญิง สิริจรรยา ทวีรัตน์ สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 20 523
387 10387 เด็กชายภูตะวัน มาลัย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 20 523
388 10388 เด็กหญิงพิชญธิตา สิงหพันธุ์ รัตนศึกษา Pass 20 523
389 10389 เด็กชาย วรัญญู เดชสถิตย์ บ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล) Pass 20 523
390 10390 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ พยัพพานนท์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 20 523
391 10391 เด็กชายณฐกร สะพะพันธ์ รัตนศึกษาชายเขา Pass 20 523
392 10392 เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญคมรัตน์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 20 523
393 10393 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ คุ้มไพรันต์ วัดสำนักขัน Pass 20 523
394 10394 เด็กชายปริพัฒน์ ศรีสุริยะ รัตนศึกษา Pass 20 523
395 10395 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ จริตงาม มนต์หทัย Pass 20 523
396 10396 เด็กหญิงกนกวรรณ ทองดี ตันติวัตร Pass 20 523
397 10397 เด็กชายณัฐวรากร พรหมศร รัตนศึกษา Pass 20 523
398 10398 เด็กชาย เขมมนัส สังข์งาม เทศบาลวัดโคกท้อนสะท้อน Pass 20 523
399 10399 เด็กชายปรินทร สุขจันทร์ บ้านจำปา Pass 20 523
400 10400 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ นามมนตรี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 20 523
401 10401 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกื้อกูล ตันติวัตร Pass 21 524
402 10402 เด็กหญิง สุวณี ชุมทอง บ้านไสหินตั้ง Pass 21 524
403 10403 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มณีโชติ เทศบาลวัดศาลามีชัย Pass 21 524
404 10404 เด็กหญิงสายน้ำ พิทักพิเศษฐ์ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 21 524
405 10405 เด็กชายธิติวุฒิ เขตต์วิทย์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 21 524
406 10406 เด็กหญิงชิดชนก ใจแก้ว เจริญวิทยา Pass 21 524
407 10407 เด็กหญิงณิชานาฎ แก้วเกื้อ กาญจนศึกษา Pass 21 524
408 10408 เด็กหญิงชนัญธิดา หนูชัยเเก้ว เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 21 524
409 10409 เด็กหญิง กนกพร รัตนสมบูรณ์ รัตนศึกษา Pass 21 524
410 10410 เด็กหญิงจิณัฐตา พรหมเมือง วัดเทวสิทธิ์ Pass 21 524
411 10411 เด็กชายสุรศักดิ์ เกิดศิริ ดรุณศึกษา Pass 21 524
412 10412 เด็กชายวันใหม่ หอมเกตุ บ้านชายคลอง Pass 21 524
413 10413 เด็กชาย ณัฐกรณ์ คงกุล สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 21 524
414 10414 เด็กหญิงพาขวัญ รัตนบุรี รัตนศึกษาชายเขา Pass 21 524
415 10415 เด็กหญิงเกศราภรณ์ มณีนวล บ้านควนม่วง Pass 21 524
416 10416 เด็กหญิงศิริวรรณ ชูประดิษฐ์ บ้านชายคลอง Pass 21 524
417 10417 เด็กชายปรวีย์ สังข์วงค์ เสริมปัญญา Pass 21 524
418 10418 เด็กหญิงปภัสสร แซ่เบ๊ กาญจนศึกษา Pass 21 524
419 10419 เด็กชายโกสิน อุปฐาก วัดเสม็ดจวน Pass 21 524
420 10420 เด็กหญิงธัญญาพร ทวีรัตน์ ร่อนพิบูลย์วิทยา Pass 21 524
421 10421 เด็กหญิงจิราวรรณ พิมพ์เงิน บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 22 525
422 10422 เด็กชาย ณัฐภัทร แก้วคงเมือง ตันติวัตร Pass 22 525
423 10423 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทร์ประสิทธิ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 22 525
424 10424 เด็กชาย ธนวัฒน์ ธานีรัตน์ ดรุณศึกษา Pass 22 525
425 10425 เด็กชายศุภฤกษ์ ครุฑคาบเเก้ว ชุมชนวัดสำโรง Pass 22 525
426 10426 เด็กหญิงวริยา สุขขำ บ้านปากแพรก Pass 22 525
427 10427 เด็กชายกษิดิศ บุญวงค์ ร่อนพิบูลย์วิทยา Pass 22 525
428 10428 เด็กหญิงอัญชิษฐา คงสง รัตนศึกษา Pass 22 525
429 10429 เด็กหญิงอารยา บัวทอง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 22 525
430 10430 เด็กหญิง ณํฐณิชา แปรคันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุม Pass 22 525
431 10431 เด็กชาย สุวิจักขณ์ แก้วประเสริฐ วัดก้างปลา Pass 22 525
432 10432 เด็กชายธนวิชญ์ เชื้อช่างเขียน วัดเทวสิทธิ์ Pass 22 525
433 10433 เด็กชายอัฐวุฒิ รัตนพันธ์ บ้านเขาตาว Pass 22 525
434 10434 เด็กหญิง นัฐชนันท์ เเซ่พู่ วัดมณีเจริญมิตรภาพที่227 Pass 22 525
435 10435 เด็กหญิงสิริวรรณ บุญทอง วัดลำนาว Pass 22 525
436 10436 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เพ็ชรแก้ว วัดวังหีบ Pass 22 525
437 10437 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองคำ รัตนศึกษา Pass 22 525
438 10438 เด็กหญิง ลัทธวรรณ จันทร์เจือแก้ว วัดควนชม Pass 22 525
439 10439 เด็กชายบารมี บุญฤทธิ์ สุขสวัสดิ์วิทยา Pass 22 525
440 10440 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เปลี่ยนวงศ์ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 22 525
441 10441 เด็กหญิงอนุธิดา รัตนบุรี เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 23 526
442 10442 เด็กชายวรายุ สิ่งประสงค์ ดรุณศึกษา2 Pass 23 526
443 10443 เด็กชายวริศ คงศรี เทศบาลวัดเสมาเมือง Pass 23 526
444 10444 เด็กหญิงปวีณ์นุช เเซ่จู้ ดรุณศึกษา Pass 23 526
445 10445 เด็กหญิงยุวนิดา ถนัดสร้าง เจริญวิทยา Pass 23 526
446 10446 เด็กหญิง ธัญวลัย ใยทอง รัตนศึกษา (ชายเขา) Pass 23 526
447 10447 เด็กชายวัชรภาส รัตนบุรี บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) Pass 23 526
448 10448 เด็กชายพีรพัฒน์ สังข์ชุม รัตนศึกษา Pass 23 526
449 10449 เด็กหญิงนันท์นภัส โรมรัญ วัดสามัคยาราม Pass 23 526
450 10450 เด็กหญิง ณัฐธิดา ขนานทอง ดรุณศึกษา Pass 23 526
451 10451 เด็กหญิงพัชธิดา ระวัง วัดลำนาว Pass 23 526
452 10452 เด็กชายสุริยะ จันทร์เรืองฤทธิ์ ชุมชนวัดสำโรง Pass 23 526
453 10453 เด็กชายวรินทร สวัสดี กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 23 526
454 10454 เด็กชาย จิณณวัตร กัปปา บ้านสามัคคีธรรม Pass 23 526
455 10455 เด็กชาย ธีรภัทร์ จินดาวงศ์ ชุมชนวัดสำโรง Pass 23 526
456 10456 เด็กชายธันยบูรณ์ ศักดิ์จ้าย เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 23 526
457 10457 เด็กชายนเรนทร อักษรนำ บ้านหนองหว้า(ชาญนุกูล) Pass 23 526
458 10458 เด็กชายชยากร ชูนาคา เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 23 526
459 10459 เด็กหญิงอมิตตดา แสงอภัย เทศบาลวัดชัยชุม Pass 23 526
460 10460 เด็กหญิงณัฐชฎา เพชรน้อย โรงเรียนเสริมปัญญา Pass 23 526
461 10461 เด็กหญิงธันยรัตน์ อินทรสาร บ้านบนควน Pass 24 527
462 10462 เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองดี ร่อนพิบูลย์วิทยา Pass 24 527
463 10463 เด็กชายณัฐภัทร หนูรอด วีรนาทศึกษามูลนิธิ Pass 24 527
464 10464 เด็กชายนฤเบศวร์ อินทร์ทองรักษ์ ชุมชนวัดสำโรง Pass 24 527
465 10465 ด.ญ สุธาวัลย์ เเก้ววิจิตร ทุ่งโพธิ์ Pass 24 527
466 10466 เด็กหญิงพิชญาวี ชูบัวทอง วัดมณีเจริญมิตรภาพที่227 Pass 24 527
467 10467 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หอมหวล บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 24 527
468 10468 เด็กหญิง กิติวรรณ อ่อนจันทร์ ดรุณศึกษา Pass 24 527
469 10469 เด็กหญิงพชรพร พันธ์ุสนิท วัดนาหมอบุญ Pass 24 527
470 10470 เด็กชายณัฐรักษ์ ไชยคชบาล กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 24 527
471 10471 เด็กหญิง ธัญชนก เกิดกุญชร บ้านนาเกิดผล Pass 24 527
472 10472 เด็กหญิงนันทิกานต์ รัตนมณี กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 24 527
473 10473 เด็กหญิงอรณิชา เพชรชาติ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 24 527
474 10474 เด็กชายวรกร จันทร์แก้ว กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 24 527
475 10475 เด็กหญิงอัยริษา เพ็ชรพันธ์ วัดลำนาว Pass 24 527
476 10476 เด็กหญิงเศวดีภ์ จันทวงศ์ รร.วัดมณีเจริญ Pass 24 527
477 10477 เด็กชายวรัทนันทน์ เมืองทรัพย์ กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 24 527
478 10478 เด็กชายภัทรดนัย สุขสวัสดิ์ ดรุณศึกษา 2 Pass 24 527
479 10479 เด็กหญิงปาณิศา กลีบแก้ว บ้านชายคลอง Pass 24 527
480 10480 เด็กชายรังสิมันต์ุ อักษรวรรณ รัตนศึกษา Pass 24 527
481 10481 เด็กชายเสฏฐพงศ์ นาคแก้ว ดรุณศึกษา 2 Pass 25 532
482 10482 เด็กหญิงปวีณา สังสีเพชร บ้านห้วยหาร Pass 25 532
483 10483 เด็กชายภัชปารัณ สุขอนันต์ กาญจนศึกษา Pass 25 532
484 10484 เด็กหญิง พัณณิตา ธนาวุฒิ วัดลำนาว Pass 25 532
485 10485 เด็กหญิงสิราวรรณ ชอบทำกิจ มนต์หทัย Pass 25 532
486 10486 เด็กชายสุรเดช มณีฉาย สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 25 532
487 10487 เด็กหญิง ชุมพูนุท วราภรณ์ มหาราช๓ Pass 25 532
488 10488 เด็กหญิงจีรนันท์ จิตละเอียด กาญจนศึกษา Pass 25 532
489 10489 เด็กหญิงปรียานุช พลบำเรอ เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 25 532
490 10490 เด็กชายกิตติศักดิ์ รักษ์ชุมคง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 25 532
491 10491 เด็กหญิงกรวรรณ โออินทร์ บ้านวังใส Pass 25 532
492 10492 เด็กหญิง นพวรรณ ทองประดับ ชุมชนวัดสำโรง Pass 25 532
493 10493 เด็กหญิงพิมพิศา ศิริบัตร์ โรงเรียนเสริมปัญญา Pass 25 532
494 10494 เด็กชาย ธนวัฒน์ จันทมาศ ดรุณศึกษา2 Pass 25 532
495 10495 เด็กหญิงกมนธิดา รัตนพันธ์ ตันติวัตร Pass 25 532
496 10496 เด็กหญิง เนตรดนัย ศิริวงศ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 25 532
497 10497 เด็กชายศุภากร พงศ์พรหม ดรุณศึกษา Pass 25 532
498 10498 เด็กหญิงหทัยกานต์ มณีชูติ บ้านห้วยหาร Pass 25 532
499 10499 เด็กชายนราธิป อำไพทอง กาญจนาศึกษา Pass 25 532
500 10500 เด็กชายณัฐวัฒน์ สายน้ำ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 25 532
501 10501 เด็กหญิงวิภาศิริศิลป์ บูรพา สุขสวัสดิ์วิทยา Pass 26 533
502 10502 เด็กชาย นิธิศ ทองดำหยู วัดถ้ำใหญ่ Pass 26 533
503 10503 เด็กชาย เชฏฐพร วงค์เมฆ บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 26 533
504 10504 เด็กชายวงศธร เกลี้ยงสุวรรณ บ้านห้วยหาร Pass 26 533
505 10505 เด็กหญิงรสินทรา ปานกลาง บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 26 533
506 10506 เด็กหญิง ประภัศรา มีแย้ม เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 26 533
507 10507 เด็กหญิงจุฑารัตน์ รัตนพร บ้านคลองจัง Pass 26 533
508 10508 เด็กชายปาฏิหาริย์ ทองศรีนุช เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 26 533
509 10509 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ รัตนพร บ้านคลองจัง Pass 26 533
510 10510 เด็กหญิงณัฐนิช ทองนาค ดรุณศึกษา Pass 26 533
511 10511 เด็กหญิงณิชาภัทร อ่อนแก้ว บ้านเกาะยวน Pass 26 533
512 10512 เด็กชายพิธาน ทศกฏไพรี วัดทุ่งโพธิ์ Pass 26 533
513 10513 เด็กหญิงสิริวิมล ทองวิจิตร ตันติวัตร Pass 26 533
514 10514 เด็กหญิงนาฏนงคราญ รัตนพันธ์ บ้านต้นไทร Pass 26 533
515 10515 เด็กชายศุกลวัฒน์ บุญแก้ว กาญจนศึกษา Pass 26 533
516 10516 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หัสเขียว กาญจนศึกษา Pass 26 533
517 10517 เด็กชาย ณัฐยศ ศรีสุขใส ตันติวัตร Pass 26 533
518 10518 เด็กหญิงชนิสรา พงษ์จีน โรงเรียนบ้านจำปา Pass 26 533
519 10519 เด็กหญิงจิรวัฒน์ มีทอง โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง Pass 26 533
520 10520 เด็กหญิงปกฉัตร รัตนพันธ์ เจริญวิทย์ Pass 26 533
521 10521 เด็กหญิงสุรนุช โสภา รัตนศึกษา Pass 27 534
522 10522 เด็กชายภูริณัฐ บ่อน้อย กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 27 534
523 10523 เด็กหญิงพรปวีณ์ พงศ์พรหม ดรุณศึกษา Pass 27 534
524 10524 เด็กหญิง ชาลิสา หนูทอง เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 27 534
525 10525 เด็กหญิง สุวรา วัฒนสุรวิทย์ กาญจนศึกษา Pass 27 534
526 10526 เด็กชายสิริชัย ศรีศิริ กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 27 534
527 10527 เด็กชายสุรพัศ ปานทุ่ม ตันติวัตร Pass 27 534
528 10528 เด็กหญิงธมลวรรณ รัตนบุรี เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 27 534
529 10529 เด็กชาย ชลธาร หลงเหลือชาติ บ้านหนองหว้า Pass 27 534
530 10530 เด็กหญิง ยุพเรศ อักษรนำ วัดกะโสม Pass 27 534
531 10531 เด็กหญิงสาธิตา สุขแก้ว รัตนศึกษา Pass 27 534
532 10532 เด็กหญิงสุภิชชาวดี นิยมญาติ วัดปากบึง Pass 27 534
533 10533 เด็กหญิงปณาลี บัวทิพย์ ดรุณศึกษา Pass 27 534
534 10534 เด็กหญิง ชาลิสา ไทยยัง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 27 534
535 10535 เด็กหญิง นิตฐิยาพร พิชัยยุทธ ดรุณศึกษา Pass 27 534
536 10536 เด็กชายศิวัช รัตนพันธ์ วัดธาราวง Pass 27 534
537 10537 เด็กชายภัทรพล ไชยศร โรงเรียนวัดชัยชุมพล Pass 27 534
538 10538 เด็กหญิง มนัญชยา แซ่ย่อง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 27 534
539 10539 เด็กชายสิรวิชญ์ สุวรรณฤทธิ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 27 534
540 10540 เด็กหญิงณัฐณิชา จิตรคำนึง บ้านจำปา Pass 27 534
541 10541 เด็กชาย พีรพัฒน์ คันธรักษา วัดก้างปลา Pass 28 525
542 10542 ้เด็กหญิงปรีย์วิชญา พุ่มช่วย บ้านเกาะปราง Pass 28 525
543 10543 เด็กชายธนกร หริตะวรรณ ดรุณศึกษา Pass 28 525
544 10544 ้เด็กหญิงพาขวัญ ศรีอุทัย บ้านจำปา Pass 28 525
545 10545 เด็กชายยศกร มณีโชติ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 28 525
546 10546 ้ด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ จันทร์รักษ์ บ้านคลองจัง Pass 28 525
547 10547 เด็กหญิงสิณีนาถ ศรีสุขใส บ้านควนนิยม Pass 28 525
548 10548 เด็กหญิงบุณยานุช ไทยกำเหนิด วิทยานุเคราะห์ Pass 28 525
549 10549 เด็กหญิงศิรภัสสร พลปฐพี ตันติวัตร Pass 28 525
550 10550 เด็กหญิงเบญญาพร ปานคง วัดลำนาว Pass 28 525
551 10551 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ เดชสถิตย์ เทศบาลวัดศาลามีชัย Pass 28 525
552 10552 เด็กหญิงกมลพร ศรีสุขใส บ้านหนองใหญ่ Pass 28 525
553 10553 เด็กชายณัฐดนัย ชอบทำกิจ มหาราช3 Pass 28 525
554 10554 เด็กชายพริษฐ์ ชายชาญ รัตนศึกษา Pass 28 525
555 10555 เด็กหญิง นภัสกร ทองสงค์ เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 28 525
556 10556 ดช ณัฐสิทธิ ธรรมจิตต์ บ้านนาตาแย้ม Pass 28 525
557 10557 เด็กชาย นพกร เอียดเกื้อ ตันติวัตร Pass 28 525
558 10558 เด็กหญิงเกตุราวดี จันทร์เสถียร หมู่บ้านป่าไม้ Pass 28 525
559 10559 เด็กหญิงชิดชนก วุฒิสม รัตนศึกษา Pass 28 525
560 10560 เด็กหญิง นิชาดา ธรรมสูน เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 28 525
561 10561 เด็กหญิงญาณภัทร ศักดิ์ศรี ดรุณศึกษา Pass 29 536
562 10562 เด็กชายวรวลัญช์ พูนเกิด กาญจนศึกษา Pass 29 536
563 10563 เด็กชายสุรพัส แก้ววิเชียร เขากลาย Pass 29 536
564 10564 เด็กชาย ศิฐากร รำเทียมเมฆ บ้านวังเต่า Pass 29 536
565 10565 เด็กชายสรศาสตร์ สุวรรณชาติ ร่อนพิบูลย์วิทยา Pass 29 536
566 10566 เด็กหญิง ศศิวิมล จันทร์เมืองไทย วัดธรรมเผด็จ Pass 29 536
567 10567 ด.ญ.นภัสสร โกศัยพัฒน์ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 29 536
568 10568 เด็กหญิงธิดาพร มากแก้ว บ้านจำปา Pass 29 536
569 10569 เด็กหญิง ปีใหม่ ศรีเทพ วัดพิศาลนฤมิต Pass 29 536
570 10570 เด็กหญิงฤชุดา เกิดศิริ ดรุณศึกษา Pass 29 536
571 10571 เด็กชายภูมิพัฒน์ เชาว์ช่างเหล็ก เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 29 536
572 10572 เด็กหญิงภัทรวดี ร่มเย็น ชุมชนบ้านไทรหัอง Pass 29 536
573 10573 เด็กชายณัฐพล รัตนสุภา บ้านครองขุด Pass 29 536
574 10574 เด็กชายอมฤต จันทร์งาม บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 29 536
575 10575 เด็กหญิงแทนขวัญ วรรณเพชร ตันติวัตร Pass 29 536
576 10576 เด็กชายกนกศักดิ์ มณีเศวต บ้านชะอวด Pass 29 536
577 10577 เด็กหญิง สุพิชฌา พิทักษ์วงศ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย Pass 29 536
578 10578 เด็กชายนนทวัฒน์ หนูขาว ประชาอุทิศมูลนิธิ Pass 29 536
579 10579 เด็กชายณัฐพล เรืองฤทธิ์ อนุบาลลำทับ Pass 29 536
580 10580 เด็กชายพิชญ์ภูมิ เพ็งจันทร์ เสริมปัญญา Pass 29 536
581 10581 เด็กหญิงกชมน ชนะสงคราม มนต์หทัย Pass 30 537
582 10582 เด็กหญิงปุณฑริกา พลปัฐพี บ้านคลองขุด Pass 30 537
583 10583 เด็กหญิง ธนกร วตมาลัยอุดร ไพบูลย์วิทยา Pass 30 537
584 10584 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เมืองทรัพย์ เจริญรัชต์ภาคย์ Pass 30 537
585 10585 เด็กชาย ติณณภพ หลีชัยเลิศ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 30 537
586 10586 เด็กชาย โธรัยห์ ศรีหะรัญ กาญจนศึกษา Pass 30 537
587 10587 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พงษ์จีน กาญจนศึกษา Pass 30 537
588 10588 เด็กหญิงพิลาศลักษ์ หงษ์ทอง คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ Pass 30 537
589 10589 เด็กหญิงดุสิตา แซ่เตียว เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 30 537
590 10590 เด็กหญิง จิราพร ขำเอียด เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 30 537
591 10591 เด็กหญิงสุทธิดา มีนา โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง Pass 30 537
592 10592 เด็กชายภูวฤทธิ์ สังข์แก้ว เสริมปัญญา Pass 30 537
593 10593 เด็กชายนันทภพ ภิรมย์กิจ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 30 537
594 10594 เด็กหญิง อมรวรรณ เหมือนแก้ว เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 30 537
595 10595 เด็กหญิงปุณยธิดา ชัยรัตน์ ตันติวัตร Pass 30 537
596 10596 เด็กชายคุณากร วงศ์เมฆ โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 30 537
597 10597 เด็กชายนันทพงศ์ ภิรมย์กิจ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 30 537
598 10598 เด็กชาย สุทธิพงศ์ เหมเดโช เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 30 537
599 10599 เด็กหญิงณัฐธิดา กลับกลั่น เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 30 537
600 10600 เด็กชาย ณัฐตะวัน แสงมงคล เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 30 537
601 10601 เด็กหญิงอุษณรัศมี ศรีสวัสดิ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 31 538
602 10602 เด็กหญิงสุรารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 31 538
603 10603 เด็กหญิงสาธิตา ทองอร่าม เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 31 538
604 10604 เด็กชายกิตติพัศ ชูช่วย มนต์หทัย Pass 31 538
605 10605 เด็กชายณัฐพงษ์ สุขแก้ว รัตนศึกษา Pass 31 538
606 10606 เด็กหญิงเต็มทิพย์ เจ้าย่าน บ้านเขาตาว Pass 31 538
607 10607 เด็กหญิง ศศิตา. ธิบดี ดรุณศึกษา Pass 31 538
608 10608 เด็กหญิงสุวิชาดา สาระพางค์ ดรุณศึกษา Pass 31 538
609 10609 เด็กหญิงศศิวิมล จีนใหม่ บ้านคลองกุย Pass 31 538
610 10610 เด็กชายธนพัฒน์ บุญยัง วัดธรรมเผด็จ Pass 31 538
611 10611 เด็กชาย กฤษฎา ชนะกุล ชุมชนวัดสำโรง Pass 31 538
612 10612 เด็กชายปิยวัฒน์ บุญมา วัดเทวสิทธิ์ Pass 31 538
613 10613 เด็กหญิงภัทราพร ดาวกระจาย บ้านคลองโอม Pass 31 538
614 10614 เด็กหญิงพิมพิกา องค์การสวนยาง1 Pass 31 538
615 10615 เด็กหญิงศุภิสรา เพ็งจันทร์ สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ) Pass 31 538
616 10616 เด็กหญิงรชฏ คำแหง เสริมปัญญา Pass 31 538
617 10617 เด็กหญิง ปณัฐดาว หนูในน้ำ บ้านไสเตาอ้อย Pass 31 538
618 10618 เด็กหญิง รุ่งรัศมี เลิศผล ดรุณศึกษา Pass 31 538
619 10619 เด็กหญิงชลิตวรรณ ครุฑคาบแก้ว เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 31 538
620 10620 เด็กหญิงกัลยารัตน์ หนูสม บ้านคลองขุด Pass 31 538
621 10621 เด็กหญิงอัญมณี ชอบทำกิจ บ้านนาพรุ Pass 32 212
622 10622 เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์ค้อม บ้านหนองท่อม Pass 32 212
623 10623 เด็กหญิงกรวิภา พรหมทวด เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 32 212
624 10624 เด็กหญิงพิชชาภา คงสุวรรณสกุล กาจนศึกษาพัฒนาการ Pass 32 212
625 10625 เด็กชาย วงศธร มณีฉาย วัดราษฎร์ประดิษฐ์ Pass 32 212
626 10626 เด็กชายนิพิฐพนธ์ มณีฉาย เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 32 212
627 10627 เด็กชายธนพัฒน์ อินทร์เต กาญจนศึกษา Pass 32 212
628 10628 เด็กหญิง ปุณยนุช รักศีล วัดเทวสิทธิ์ Pass 32 212
629 10629 เด็กหญิงปาริชาติ ฉัตรมาศ บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 32 212
630 10630 ปริยาภัทร ชนะกาญจน์ บ้านห้วยหาร Pass 32 212
631 10631 เด็กชายภัคพนธ์ วทนะศิลป์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 32 212
632 10632 เด็กหญิงกษมา ศรีจันทร์ วัดเขากลาย Pass 32 212
633 10633 เด็กชายธนวัฒน์ ชนะการณ์ กาญจนศึกษา Pass 32 212
634 10634 เด็กหญิงสุวิชาดา จันทร์ชาตรี วัดทุ่งโพธิ์ Pass 32 212
635 10635 เด็กชายพีรภัทร ฤชุวิญญ์ ชุมชนวัดสำโรง Pass 32 212
636 10636 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทองสีนุช บ้านคลองขุด Pass 32 212
637 10637 เด็กชายพีรวัฒน์ แก้วเมือง รัตนศึกษา Pass 32 212
638 10638 เด็กหญิงณัฐธิดา รอดขวัญ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 32 212
639 10639 ด.ช.ปวเรศ ภักดิ์กำเลา เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 32 212
640 10640 เด็กชาย กวิน ศรีกาญจน์ บ้านนาพญา Pass 32 212
641 10641 เด็กชายโชตินันท์ แป้นสุข วัดลำนาว Pass 33 213
642 10642 เด็กชายอภิรักษ์ ศรีสุขใส บ้านควนลำภู Pass 33 213
643 10643 เด็กหญิง สุรัตนา รักหอม วัดธรรมเผด็จ Editing 33 213
644 10644 เด็กชาย อินพิทักษ์ พงษ์ธรรมฤทธิ์ สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 33 213
645 10645 เด็กหญิงวรฤทัย เจียวรัมย์ วัดลำนาว Pass 33 213
646 10646 เด็กหญิงจันทร์จิรา โลมชาติ วัดเทวสิทธิ์ Pass 33 213
647 10647 เด็กชายชาญเลิศ ปลอดภัย บ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล) Pass 33 213
648 10648 เด็กหญิงรัตนากร แก้วเทวา วัดเสม็ดจวน Pass 33 213
649 10649 เด็กหญิงณัฐพร ทรงสังข์ วัดสำนักขัน Pass 33 213
650 10650 เด็กชายสิทธิกร เพ็ชรดี มหาราช 3 Pass 33 213
651 10651 เด็กชายศิรฌัช สระจันทร์เขียว รัตนศึกษา (ชายเขา) Pass 33 213
652 10652 เด็กหญิงกิ่งกานต์ แก้วเกิด บ้านหนองหว้า Pass 33 213
653 10653 เด็กชายปุณยวีร์ จันทร์เรืองฤทธิ์ ตันติวัตร Pass 33 213
654 10654 เด็กหญิงนภัสกร แดงขาว รัตนศึกษา Pass 33 213
655 10655 เด็กหญิง ฑิฆัมพร คำแหง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง Pass 33 213
656 10656 เด็กชายปัณณวิชญ์ ศรีระษา ตันติวัตร Pass 33 213
657 10657 ด.ช.ชนาธิป จิตรบุญ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 33 213
658 10658 เด็กชาย พีรพล ปิยะพิพัฒน์ รัตนศึกษา Pass 33 213
659 10659 เด็กหญิงปภาวดี ภักดีพันธ์ วัดพิศาลนฤมิต Pass 33 213
660 10660 เด็กหญิง ปุณยภัทร ศรีกลับ เทศบาล1วัดละไม Pass 33 213
661 10661 เด็กหญิง สิริยาพร สิทธิ์ดำรงค์ ชุมชนวัดสำโรง Pass 34 214
662 10662 เด็กหญิงชลดา สีเสน เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 34 214
663 10663 เด็กหญิงเปมิกา สุทธัง ตันติวัตร Pass 34 214
664 10664 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทองอุน ชุมชนบ้านพุดหง Pass 34 214
665 10665 เด็กหญิง ศศิประภา คงปาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 34 214
666 10666 เด็กหญิงกมลชนก รัตนโชติ บ้านห้วยหาร Pass 34 214
667 10667 เด็กชายมุนินทร์ พุฒแก้ว รัตนศึกษา Pass 34 214
668 10668 เด็กหญิง รมย์นลิน เพ็ชรเกลี้ยง วัดปลายสระ Pass 34 214
669 10669 เด็กหญิงกนกพร ธนาวุฒิ เสริมปัญญา Pass 34 214
670 10670 เด็หญิงณัจฉรียา เกตุแก้ว เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 34 214
671 10671 เด็กชายยศติพันธ์ ยอดนวล บ้านหนองท่อม Pass 34 214
672 10672 เด็กชายสุวิจักขณ์ วงศ์สกุล บ้านบ่อมอง Pass 34 214
673 10673 เด็กหญิงเกสรี พรวิระวงศ์วารี ตันติวัตร Pass 34 214
674 10674 เด็กชายเกษมสันต์ ศรีช่วย บ้านหนองท่อม Pass 34 214
675 10675 เด็กหญิง ธัญพิชชา ชูกรณ์ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ Pass 34 214
676 10676 เด็กหญิงวิชุดา ลุนาดี เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 34 214
677 10677 เด็กหญิงปฐมาวดี มณีฉาย เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 34 214
678 10678 เด็กชายไชยวัฒน์ ทองอ่อน เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 34 214
679 10679 เด็กหญิงกริษฐา สุขจ้อง ดรุณศึกษา Pass 34 214
680 10680 เด็กหญิงปาณิสรา ฉิมทับ บ้านเกาะยวน Pass 34 214
681 10681 เด็กหญิง วรัทยา มณีโสตร์ ดรุณศึกษา Pass 35 215
682 10682 เด็กหญิงเบญญาภา อร่ามวิทย์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 35 215
683 10683 เด็กชายณัฐพัชร์ ไชยฤกษ์ ตันติวัตร Pass 35 215
684 10684 เด็กหญิงปวันพัสตร์ ชัยสิทธิ์ เจริญวิทย์ Pass 35 215
685 10685 เด็กชายวิทิต ไกรนรา รัตนศึกษา Pass 35 215
686 10686 เด็กหญิงณัฐธิกา ยอดมณีย์ ดรุณศึกษา2 Pass 35 215
687 10687 เด็กหญิง มธุรดา มณีฉาย ้เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 35 215
688 10688 เด็กชายลิขสิทธิ์ ร่มเย็น วัดลำนาว Pass 35 215
689 10689 เด็กหญิงปรียดา นวลละออง กาญจนศึกษา Pass 35 215
690 10690 เด็กชาย ธนวัฒน์ หมานมา วัดเขากลาย Pass 35 215
691 10691 ด.ญ จิดาภา ศรีทองสุข เทศบาลวัดเสมาเมือง Pass 35 215
692 10692 เด็กชายสรวิชญ์ ทองอ่อน บ้านหนองหว้าชะมายนุกูล Pass 35 215
693 10693 เด็กหญิง พรทิภา ทิพย์รัตน์ รัตนศึกษา Pass 35 215
694 10694 เด็กชาย อภิสิทธิ์ เดชภักดี บ้านปากแพรก Pass 35 215
695 10695 เด็กชายพุฒิพงศ์ ฤทธิพรพันธุ์ รัตนศึกษา Pass 35 215
696 10696 เด็กหญิงณัชชา ประดิษฐ์คล้าย ดรุณศึกษา Pass 35 215
697 10697 เด็กชาย ธนธัส ชนะฤทธิ์ วัดทุ่งโพธิ์ Pass 35 215
698 10698 เด็กหญิงชนากานต์ ชูดำ รัตนศึกษา Pass 35 215
699 10699 เด็กหญิงกชกร ร่มเย็น รัตนศึกษา Pass 35 215
700 10700 เด็กหญิงชาลิสา สุดชู บ้านไสยาสน์ Pass 35 215
701 10701 เด็กชายณัฐดนัย สาศิริ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 36 216
702 10702 เด็กหญิงสิรินทรา ตั้งไล่ วัดก้างปลา Pass 36 216
703 10703 เด็กชายญัฐวัฒน์ ศรีสุข ราชประชานุเคราะห์ 6 Pass 36 216
704 10704 เด็กหญิง ชุติมน หนูเกลี้ยง บ้านอายเลา Pass 36 216
705 10705 เด็กหญิงเนตรชนก ทองผุด บ้านหนองท่อม Pass 36 216
706 10706 เด็กหญิงศิลารัตน์ กอแก้ว มหาราช๓ Pass 36 216
707 10707 เด็กหญิง ฐิติมา หนูแป้น บ้านไสเตาอ้อย Pass 36 216
708 10708 เด็กชาย จารุกิตติ์ เพชรพรม เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 36 216
709 10709 เด็กหญิงเขมสิริ ปานสีนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 36 216
710 10710 เด็กหญิงณัฐธิดา สุขจ้อง ดรุณศึกษา Pass 36 216
711 10711 เด็กชายณัฐวิฒ วิลาประไพ บ้านลำทับ Pass 36 216
712 10712 เด็กชายณฐกร อังศุวิริยะ อนุบาลรัษฎา Pass 36 216
713 10713 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพ็ญ เจริญวิทย์ Pass 36 216
714 10714 เด็กหญิงศศิวรรณ รักมิตร วัดเทวสิทธิ์ Pass 36 216
715 10715 เด็กหญิงพลอยชมพู หาสะอาด บ้านจำปา Pass 36 216
716 10716 เด็กชาย รตินันท์ หมุกแก้ว บ้านไสเตาอ้อย Pass 36 216
717 10717 เด็กหญิงสุภาวิตา ชอบทำกิจ สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 36 216
718 10718 ด.ญ.นันทวรรณ วิชัยดิษฐ บ้านหนอง(ชะมายนุกูล) Pass 36 216
719 10719 เด็กหญิงนภัสสร โพธิ์ทอง สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 36 216
720 10720 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สุขอนันต์ บ้านคลองขุด Pass 36 216
721 10721 เด็กหญิงนริศรา แก้วมณี สำนักไม้เรียบ) Pass 37 217
722 10722 เด็กหญิงตวัลรัตน์ นวลศิริ วัดวังฆ้อง Pass 37 217
723 10723 เด็กชายพีรภาส หอมหวล ตันติวัตร Pass 37 217
724 10724 เด็กชายกิตตินันท์ พรหมแก้ว มนต์หทัย Pass 37 217
725 10725 ด.ช.ศรายุธ พิมพ์ศรี เทศบาลบ้านนาเหนือ Pass 37 217
726 10726 เด็กชายปิติกรณ์ ชัยทอง ประชาอุทิศมูลนิธิ Pass 37 217
727 10727 เด็กหญิงอินธิรา ลีเป้ว บ้านหนองท่อม Pass 37 217
728 10728 เด็กชายกิติพงศ์ สมทอง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 37 217
729 10729 เด็กหญิง ณฐมน อินโต รัตนศึกษา Pass 37 217
730 10730 เด็กชายปภังกร ช่วยศรี รัตนศึกษา Pass 37 217
731 10731 เด็กชายกิตติศักดิ์ สมทอง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 37 217
732 10732 เด็กหญิง พรชนิตว์ ทองซัง รัตนศึกษา Pass 37 217
733 10733 เด็กชายนราธิป พรรณเขียวหวาน วัดวิเวกวายุพัด Pass 37 217
734 10734 เด็กหญิงมนัสนันท์ หาบหา ชุมชนวัดสำโรง Pass 37 217
735 10735 เด็กชายปริญญา สอดศรี ชุมชนบ้านนาวา Pass 37 217
736 10736 เด็กชายรัชพล ดอกกะฐิน บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) Pass 37 217
737 10737 เด็กชาย รัฐพงศ์ สุชาติพงศ์ วัดนิคมคีรี Pass 37 217
738 10738 เด็กหญิงอโรชา ชูกร เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 37 217
739 10739 เด็กหญิงณัฐธิดา เดชารัตน์ โรงเรียนตันติวัตร Pass 37 217
740 10740 เด็กชายอัชนโชติ ศรีศักดา เทศบาลวัดโคกสะท้าน Pass 37 217
741 10741 เด็กหญิง บุริมนาถ ช่วยชูจิตร ตันติวัตร Pass 38 218
742 10742 เด็กชาย เมธัส เพชรสีทอง กาญจนศึกษา Pass 38 218
743 10743 เด็กหญิง อัญชิสา ประพฤติชอบ บ้านชายคลอง Pass 38 218
744 10744 ด.ญ.ณัฐกมล แซ่เตรา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 38 218
745 10745 เด็กหญิงวรัทยา เพ็งประพันธ์ เจริญวัยวิทยา Pass 38 218
746 10746 เด็กหญิงพิชญ์สินี เสือชาวป่า สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บ้านสำนักไม้เรียบ Pass 38 218
747 10747 เด็กหญิง ชิดชนก เสนดำ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 38 218
748 10748 เด็กหญิงสุภัสสร ทิพย์อักษร วัดวังฆ้อง Pass 38 218
749 10749 เด็กชายวรินทร ใสสด ไพบูลย์วิทยา Pass 38 218
750 10750 เด็กหญิงวิชิตา รอดแก้ว มนต์หทัย Pass 38 218
751 10751 เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญไพบูลย์นุกิจ วัดลำนาว Pass 38 218
752 10752 เด็กชาย ธนธัญญ์ แสนกัลป์ ดรุุณศึกษา Pass 38 218
753 10753 เด็กหญิง ปทุมทิพย์ มณีโชติ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 38 218
754 10754 เด็กหญิง ลักษณ์นารา แสงไกร เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 38 218
755 10755 เด็กหญิงณัฐวดี เพชรดี วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ Pass 38 218
756 10756 เด็กหญิงอรดี คงรัตน์ ร่อนพิบูลย์ Pass 38 218
757 10757 เด็กหญิง พิมลตรา จันทเลิศ กาญจนศึกษา Pass 38 218
758 10758 เด็กชาย อภิรัฐ สิทธิรักษ์ วัดธรรมเผด็จ Pass 38 218
759 10759 เด็กหญิง วริศรา วงศ์มณี เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 38 218
760 10760 เด็กชายศุภเดช จันทร์เมือง บ้านคอกช้าง Pass 38 218
761 10761 เด็กหญิงอาทิตยา ทองนุ่น วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ Pass 39 222
762 10762 เด็กหญิงพิชญพร ไชยรัตน์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 39 222
763 10763 เด็กชายชพรพ จินดานุ วัดทุ่งโพธิ์ Pass 39 222
764 10764 เด็กหญิงสุนิสา ทิพย์สุขุม เสริมปัญญา Pass 39 222
765 10765 เด็กชายสุทธิเดช รอดแก้ว เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 39 222
766 10766 เด็กชาย ณัฐกิตติด์ พรมเมือง สุขสวัสดิ์วิทยา Pass 39 222
767 10767 เด็กหญิงปุณยวีย์ เมืองไทย มนต์หทัย Pass 39 222
768 10768 เด็กชายธวัชชัย กรุงไกรจักร มนหทัย Pass 39 222
769 10769 เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วสุวรรณ วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ Pass 39 222
770 10770 เด็กหญิง ชัญญานุช โลกพิบาล วัดลำนาว Pass 39 222
771 10771 เด็กหญิงสุทธิรดา หนักแน่น รัตนศึกษา Pass 39 222
772 10772 เด็กชายสุธิชัย ช่วยบำรุง วัดธรรมเผด็จ Pass 39 222
773 10773 เด็กชายภูริภัทร์ แซ่ชั่น ดรุณศึกษา Pass 39 222
774 10774 เด็กชายอนุภัทร พนาลี กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 39 222
775 10775 เด็กหญิงวิลาสินี ชูไชยยัง ดรุณศึกษา2 Pass 39 222
776 10776 ด.ญ.นุชวรา ทองแก้วมาก ชุมชนบ้านพุดหง Pass 39 222
777 10777 เด็กหญิง กาญจนภัทร คงคานนท์ ดรุณศึกษา2 Pass 39 222
778 10778 เด็กชายกตัญญู แสงสว่าง มนต์หทัย Pass 39 222
779 10779 เด็กชายสุรเทพ จันทร์ปรุง กาญจศึกษา Pass 39 222
780 10780 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แก้วกับทอง สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2บ้านสำนักไม้เรียบ Pass 39 222
781 10781 เด็กชายวีรภัทร ชูผล เทศบาลวัดเสมาเมือง Pass 40 223
782 10782 เด็กหญิงสุนิศา รัตนคช โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 40 223
783 10783 เด็กชายศุภวิชญ์ มัจฉาเชี่ยว ตันติวัตร Pass 40 223
784 10784 เด็กชายถิรวัฒน์ รัตนคช บ้านวังยาว Pass 40 223
785 10785 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชุมทอง ตันติวัตร Pass 40 223
786 10786 เด็กชายกันตพัฒน์ ประดู่ ตันติวัตร Pass 40 223
787 10787 เด็กหญิงสิริรัตน์ สิเนหา วัดสามัคยาราม Pass 40 223
788 10788 เด็กหญิงมลฤดี ชูดวง โรงเรียนบ้านจำปา Pass 40 223
789 10789 เด็กหญิงพิมพิศา สังข์เศรษฐ์ วัดนาหมอบุญ Pass 40 223
790 10790 เด็กชายยศเทพ ศักดิ์สูง ตันติวัตร Pass 40 223
791 10791 เด็กหญิงธนพร เรืองศรี เทศบาลวัดโคกสะทัอน Pass 40 223
792 10792 เด็กชายนทีธร เดชสถิตย์ โรงเรียนบ้านจำปา Pass 40 223
793 10793 เด็กหญิง ฐิติมา คุ้มภัยรัญ วัดควนเกย Editing 40 223
794 10794 เด็กหญิงอรวรา สุขเพ็ง ดรุณศึกษา , Pass 40 223
795 10795 เด็กชาย ณัฐชนน คงบุญ ดรุณศึกษา Pass 40 223
796 10796 เด็กชาย พัชรพล ทิณวงศ์ เสริมปัญญา Pass 40 223
797 10797 เด็กชายกรณ์ดนัย ทิพย์กองลาศ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 40 223
798 10798 เด็กชายอภิรักษ์ มะดวง บ้านนาตาแย้ม Pass 40 223
799 10799 เด็กหญิงศุจินทรา รุ่งเรือง รัตนศึกษา Pass 40 223
800 10800 เด็กหญิงศศิกานต์ กลีบแก้ว เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 40 223
801 10801 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ สุดชู วัดลำนาว Pass 41 224
802 10802 เด็กชายกษิดิ์เดช ปล้องบรรจง บ้านจำปา Pass 41 224
803 10803 เด็กชายภูมิภิภัทร ทองรัตน์ ดรุณศึกษา Pass 41 224
804 10804 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ไชยศร บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) Pass 41 224
805 10805 เด็กชายตรีวัฒย์ ทองศิริ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 41 224
806 10806 เด็กหญิงปวริศา ศรีทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง Pass 41 224
807 10807 เด็กหญิงมลิวรรณ มีบัว บ้านหนองท่อม Pass 41 224
808 10808 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ฤทธิ์ประดิษฐ์โชค โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 41 224
809 10809 เด็กชายศุภวิชญ์ คงผอม วัดคันธมาลี Pass 41 224
810 10810 เด็กหญิงเนตรอัปสร เนื้อทอง รร.กาญจนศึกษา Pass 41 224
811 10811 ปนัทดา จิตอำนวย บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 41 224
812 10812 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูพิฤทธิ์ บ้านอายเลา Pass 41 224
813 10813 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ธานีรัตน์ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 41 224
814 10814 เด็กชายปุญญภัตน์ อ่อนจันทร์ บ้านเขาตาว Pass 41 224
815 10815 เด็กหญิง อดิศา ยังอุ่น ดรุณศึกษา Pass 41 224
816 10816 เด็กชายณัฐนนท์ นิชวัฒน์ เจริญวิทยา Pass 41 224
817 10817 เด็กชาย วีรภัทร รุ่งสวัสดิ์ มนต์หทัย Pass 41 224
818 10818 เด็กหญิงวรัชยา บัวพัว เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 41 224
819 10819 เด็กชายคฑายุทธ พูลเกิด ดรุณศึกษา2 Pass 41 224
820 10820 ด.ญ. กัญญาวีร์ ชอบทำกิจ วัดธรรมเผด็จ Pass 41 224
821 10821 พิชญาภา ภักดีนุฤทธิ์ ิบ้านหนอง หว้า(ชมายนุกลู) Pass 42 225
822 10822 เด็กชาย อภิสิทธิ์ เรืองสังข์ ชุมชนวัดอัมพวัน Pass 42 225
823 10823 เด็กหญิง สาริศา คงโอ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 42 225
824 10824 เด็กหญิง ณัฐณิชา เกิดบัวทอง บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 42 225
825 10825 เด็กชาย ชวนันท์ ถุงทอง รัตนศึกษา Pass 42 225
826 10826 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วสี ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 42 225
827 10827 เด็กชาย ธันยบูรณ์ เครือจันทร์ สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 42 225
828 10828 เด็กหญิง ชนัญชิดา อักษรนำ มนต์หทัย Pass 42 225
829 10829 เด็กชายสุพจน์ หัสตุด ร่อนพิบูลย์วิทยา Pass 42 225
830 10830 เด็กชายเปรมพิพัฒน์ ตรีรัตน์ วัดควนชม Pass 42 225
831 10831 เด็กหญิงนฤวรรณ หัสตุด ชุมชนบ้านพุดหง Pass 42 225
832 10832 เด็กหญิงฐิติมา คุ้มภัยรัญ วัดควนเกย Pass 42 225
833 10833 เด็กชายจิรภัทร อุตรนาค สหมิตรบำรุง Pass 42 225
834 10834 เด็กชายศุภากร ทองสร้อย สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 42 225
835 10835 เด็กชายกฤษฎา คชภูมิ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 42 225
836 10836 เด็กหญิงบัณฑิตา มีเสน ชุมชนวัดสุวรรณรังษี Pass 42 225
837 10837 เด็กหญิงภัทฐิชา สมการดา สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 42 225
838 10838 เด็กหญิงวิสสุตา ปานเมือง เสริมปัญญา Pass 42 225
839 10839 เด็กหญิง กรรณิกา เพิ่มผล วัดบางหญ้าแพรก Pass 42 225
840 10840 เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วชนะ ตันติวัตร Pass 42 225
841 10841 เด็กหญิงวรรณณิษา ทองสีแก้ว บ้านคลองขุด Pass 43 226
842 10842 ด.ญ.สุธิดา รัตนบุรี บ้านบนควน Pass 43 226
843 10843 เด็กชายณัฐพัฒน์ ตู้ประกาย ชัยชุมพล Pass 43 226
844 10844 เด็กหญิงวณิชชา รักษ์กำเนิด บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) Pass 43 226
845 10845 เด็กชายวริทธิ์ธร รักษานาค โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา Pass 43 226
846 10846 เด็กหญิงกมลนัทธ์ เพชรรักษ์ อนุบาลป๋าบอน Pass 43 226
847 10847 เด็กหญิงเขมนิจ แผลงรักษา วัดท่ายาง Pass 43 226
848 10848 เด็กชาย ธนกฤต ทวีทอง มนต์หทัย Pass 43 226
849 10849 เด็กชายพิชญุตม์ คงช่วย วัดพระมหาธาตุ Pass 43 226
850 10850 เด็กหญิง ณัฐวรรณ แก้วมณี เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 43 226
851 10851 เด็กหญิง กัญญาพัชร ขวัญเมือง โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง Pass 43 226
852 10852 เด็กชาย อนุภัทร รัชสีห์ บ้านคอพรุ Pass 43 226
853 10853 เด็กชายสุธินันท์ พาลีกัณฑ์ บ้านเขาตาว Pass 43 226
854 10854 เด็กหญิงสุพิชณาย์ ญาณสูตร์ บ้านโคกวัด Pass 43 226
855 10855 เด็กหญิงวิภารัตน์ บุญสมบัติ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 43 226
856 10856 เด็กหญิงอาริสา พลายด้วง มนต์หทัย Pass 43 226
857 10857 เด็กชายราชภูมิ จันทรนนท์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 43 226
858 10858 ด.ญ สุชานาฎ สามารถ โรงเรียนลำนาว Pass 43 226
859 10859 เด็กหญิงสิริยา ไทยท่าบาก ประชาอุทิศมูลนิธิ Pass 43 226
860 10860 เด็กหญิงณัฐกมล แสงพรม บ้านปากแพรก Pass 43 226
861 10861 เด็กชายชิษณุพงศ์ สุวรรณรัตน์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 44 227
862 10862 เด็กหญิง กนกนิภา ดับประดิษฐ ดรุณศึกษา 1 Pass 44 227
863 10863 เด็กหญิงธัญวรััตม์ ทองคะหะ ดรุณศึกษา Pass 44 227
864 10864 เด็กชายณฐพล คงมีศรี เสริมปัญญา Pass 44 227
865 10865 เด็กหญิงศุภกานต์ ถนอมสิน กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 44 227
866 10866 เด็กหญิงรวิวรรณ พงศ์อำไพ ตันติวัตร Pass 44 227
867 10867 เด็กชายนนทชัช สังข์ชุม เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 44 227
868 10868 เด็กหญิงเขมจิรา เกสรินทร์ วัดศิลาราย Pass 44 227
869 10869 เด็กชายภัทรกร รัตนกระจ่าง รัตนศึกษา Pass 44 227
870 10870 เด็กหญิงเทวิกา กาญจนา เทศบาลวัดเสมาเมือง Pass 44 227
871 10871 เด็กหญิง ศศินกานต์ เพชรอนันต์ วัดเขาน้อย Pass 44 227
872 10872 เด็กหญิงอัญชิษฐา หนูแป้น โรงเรียนกาญจนศึกษา Pass 44 227
873 10873 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ทองทิพย์ ตันติวัตร Pass 44 227
874 10874 เด็กหญิงอัปสร สำลีนิล วัดวังขรี Pass 44 227
875 10875 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุขสุวรรณ บ้านหนองท่อม Pass 44 227
876 10876 เด็กชายกฤตานนท์ สมมิตร โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม Pass 44 227
877 10877 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร พลเดช ดรุณศึกษา Pass 44 227
878 10878 เด็กหญิงจุฬารัตน์ สงเมือง ดรุณศึกษา Pass 44 227
879 10879 เด็กชายณัฐชนน ทองเกื้อ ดรุณศึกษา Pass 44 227
880 10880 เด็กชาย ธนิสร ห่อสังข์ ดรุณศึกษา Pass 44 227
881 10881 เด็กชายณฐพรหม แก้ววิจิตร รัตนศึกษา Pass 45 612
882 10882 เด็กหญิงแทนขวัญ เสียงดี เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 45 612
883 10883 เด็กชายเจษฎาพร เดชารัตน์ บ้านหนองท่อม Pass 45 612
884 10884 เด็กหญิงนภสร เจนกิจ บ้านวังยวน Pass 45 612
885 10885 เด็กหญิง สุมิตานัน พูลชัย เทศบาลวัดวัดโคกสะท้อน Pass 45 612
886 10886 เด็กชายศรัณพงค์ สุชาติพงศ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 45 612
887 10887 เด็กหญิงเพียงขวัญ รัตนบุรี สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง Pass 45 612
888 10888 เด็กหญิง ธาราวดี อร่ามโชติ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 45 612
889 10889 เด็กชาย ไกรวิชญ์ อินทร์แก้ว เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 45 612
890 10890 เด็กหญิง ปียวรรณ หอมประสิทธิ์ เทศบาลวัดโคกสะท้อน Pass 45 612
891 10891 เด็กหญิงกรนันท์ หนูโอ องค์การสวนยาง3 Pass 45 612
892 10892 เด็กชาย ณรัช ช่วยเกิด สุขานารี Pass 45 612
893 10893 เด็กหญิงพัชรวรรณ สงพราหมณ์ รัตนศึกษา Pass 45 612
894 10894 เด็กหญิงปภาวรินท์ เกิดบัวทอง รัตนศึกษา Pass 45 612
895 10895 เด็กหญิงธัญวรัตน์ เกิดขุมทอง เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 45 612
896 10896 เด็กชายอภิชาติ บุญชูช่วย เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 45 612
897 10897 เด็กชายสมพงศ์ บัวตุม รัคนศึกษา Pass 45 612
898 10898 เด็กชาย ธนสรณ์ จันทร์ทวี สุขสวัสดิ์วิทยา Pass 45 612
899 10899 เด็กหญิง ทิพปภา สุขศรี บ้านจำปา Pass 45 612
900 10900 เด็กหญิงพิชญา รอดหยู่ ชุมชนบ้านพุดหง Pass 45 612
901 10901 เด็กชายอติวิชญ์ อรุณวงค์ เทศบาลวัดเสาธงทอง Pass 46 613
902 10902 เด็กชายรัฐศาสตร์ เกิดใกล้รุ่ง บ้านน้ำพุ Pass 46 613
903 10903 เด็กชาย สืบสกุล คชสิทธิ์ ตันติวัตร Pass 46 613
904 10904 เด็กชายอดิสรณ์ ชำนาญกิจ เจริญวิทยา Pass 46 613
905 10905 เด็กหญิงกัญญาพัชร สิริพงศารักษ์ มนต์หทัย Pass 46 613
906 10906 เด็กชายกฤษรักษ์ อินทรมณี โรงเรียนดรุณศึกษา 2 Pass 46 613
907 10907 เด็กหณิงณัฐกมล ประพฤติชอบ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด Pass 46 613
908 10908 เด็กหญิงขวัญฤทัย แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด Pass 46 613
909 10909 เด็กชายธนภัทร ศิลปวัฒนวงศ์ รัตนศึกษา Pass 46 613
910 10910 เด็กชายศรัณยู เพิ่ม บ้านทะเลสองห้อง Pass 46 613
911 10911 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ทองพริก กาญจนศึกษา Pass 46 613
912 10912 เด็กชายชัชชชิณฑ ทองขาว ตันติวัตร Pass 46 613
913 10913 เด็กชายรังสิมันต์ร ชุมบัวจันทร์ ราชเวชพิศาล Pass 46 613
914 10914 เด็กหญิงณัฐชา ทองเทพ บ้านทะเลสองห้อง Pass 46 613
915 10915 เด็กหญิงบุษย์ชยา จันทร์ไชยแก้ว หมู่บ้านป่าไม้ Pass 46 613
916 10916 เด็กชายทินภัทร ไชยธรรม บ้านวังยวน Pass 46 613
917 10917 เด็กหญิงสมิตา ภักดี วัดกะโสม Pass 46 613
918 10918 เด็กหญิง ทินภัทร ศรีสุข ตันติวัตร Pass 46 613
919 10919 เด็กชายดรัณภพ ส้มผล วิทยานุเคราะห์ Pass 46 613
920 10920 เด็กชาย กรินทร ช่วยทุกข์ บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) Pass 46 613
921 10921 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ มากแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง Pass 47 614
922 10922 เด็กหญิงภัทรธิดา รัตนพันธ์ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 47 614
923 10923 เด็กชายพงศธร ใจกระจ่าง วัดกะโสม Pass 47 614
924 10924 เด็กหญิงวิรัชยา สมัยแก้ว เทศบาลวัดเสมาเมือง Pass 47 614
925 10925 เด็กชายภูวเดช ชูช่วย สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2(บ้านสำนักไม้เรียบ) Pass 47 614
926 10926 ณัฏธิชา บุญครบ เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 47 614
927 10927 เด็กชายพงศกร ดิษฐแก้ว กาญจนศึกษา Pass 47 614
928 10928 เด็กชายพีรภัทร ศรีสวัสดิ์ รัตนศึกษา Pass 47 614
929 10929 เด็กชายอัครชัย รัตนพันธ์ วัดนิคมคีรี Pass 47 614
930 10930 เด็กชายสัณฐิติ ปานแก้ว กาญจนศึกษาพัฒนาการ Pass 47 614
931 10931 ด.ญ.บุญยานุช สุขเกษม บ้านหนองหว้า(ชะมายนุกูล) Pass 47 614
932 10932 เด็กชายธนกร รักษ์จันทร์ วัดควนชม Pass 47 614
933 10933 เด็กหญิงนิศานาถ วัฒนานุรักษ์ บ้านชะอวด Pass 47 614
934 10934 เด็กหญิง พัชรี สังข์ชุม เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 47 614
935 10935 เด็กชาย จิรพันธ์ จันทร์ปรุง วัดธรรมเผด็จ Pass 47 614
936 10936 ด.ญ.ชยรส ระวังสุข กาญจนศึกษา Pass 47 614
937 10937 เด็กหญิงน้ำค้าง ไชยธรรม ประชาอุทิศมูลนิธิ Pass 47 614
938 10938 เด็กชายชนันธร ชนะฤทธิ์ มานิตานุเคราะห์ Pass 47 614
939 10939 เด็กหญิง ณัชชา แจ่มเจริญ วัดควนเกย Pass 47 614
940 10940 เด็กชายกมลภพ บัวบาน เทศบาลวัดชัยชุมพล Pass 47 614
941 10941 เด็กชายอภิสิทธิ์ มะดวง บ้านนาตาแย้ม Pass 47 614

แสดงผลหน้า 20 คน | แสดงผลทั้งหมด
** สถานะ Editing หมายถึง ข้อมูลไม่ครบ รอการแก้ไข >> Click!! ติดต่อขอแก้ไขข้อมูล