;  

คลิกขยาย
คลิกขยาย   คลิกขยาย

ระเบียบการสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ ใช้เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนและผู้ปกครองศึกษาประกอบการสมัครเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งสง ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

 • วันรับสมัคร
 • วันประกาศผล
 • วันรายงานตัว
 • วันมอบตัว
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • หลักฐานการสมัครและการมอบตัว
 • รายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ
 • แนวการจัดวิชาเรียนระดับชั้น ม. 1 – ม.3

ระเบียบการสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ ใช้เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนและผู้ปกครองศึกษาประกอบการสมัครเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งสง ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

 • วันรับสมัคร
 • วันสอบคัดเลือกและสอบแยกกลุ่ม
 • วันประกาศผล
 • วันรายงานตัว
 • วันมอบตัว
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • หลักฐานการสมัครและการมอบตัว
 • แนวการจัดวิชาเรียนระดับชั้น ม. 4 – ม.6

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนชั้นม.1 โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2563.

นักเรียนประเภททั่วไป

 • เป็นนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562.
 • ไม่จำกัดอายุ เพศ เป็นโสด

นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ

 • มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นในวันสอบปฏิบัติ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนชั้นม.4 โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครทุกประเภท

 • เป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
 • ไม่จำกัดอายุ เพศ เป็นโสด

สมัครเรียนออนไลน์

Apply online


  
     
     

พิมพ์ใบสมัคร ( App)

Print App

 • All
 • App ม.1
 • App ม.4

App 2

App

Card 2

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

รายงานผลการสมัคร

Application Report

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Eligible person

ติดต่อสอบถามการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนทุ่งสง